Případ č. 15: Vyvádění nehmotného majetku, movitého majetku a zásob pomocí falšování úhrad a antedatování dokladů

25. 2. 2020 - Surveilligence / Articles

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem. Dnešní případ je zajímavý tím, že pachatelé vyvedli majetek pomocí falšování úhrad zboží a antedatování dokladů.

Případ č. 15: Vyvádění nehmotného majetku, movitého majetku a zásob pomocí falšování úhrad a antedatování dokladů

Schéma

Majetek byl ze společnosti A vyveden na spřízněnou společnost B v několika krocích: prodejem nehmotného a movitého majetku bez jeho uhrazení (následně byl zpětně pronajat společnosti A) a prodejem zboží bez jakéhokoli protiplnění. Tyto převody byly maskovány nepravdivým čestným prohlášením, antedatováním účetních dokladů a postoupením pohledávky (směnky), které měly vytvořit dojem zániku takto vzniklých pohledávek z převodů majetku.

Vyvedení majetku se uskutečnilo následovně:

 • Dne 25.5.2004 uzavřel jednatel společnosti A (jako prodávající) se spřízněnou společností B (jako kupujícím) kupní smlouvu týkající se převodu veškerého movitého a nehmotného majetku společnosti A do společnosti B. Jednatelem společnosti B byl spolupracovník jednatele společnosti A. Oba jednatelé v kupní smlouvě deklarovali, že kupní cena za movitý a nehmotný majetek ve výši 506.965 Kč byla uhrazena při podpisu smlouvy, ale ve skutečnosti společnost B společnosti A nic neuhradila. Dne 31.5.2004, po necelém týdnu od koupě majetku od společnosti A, společnost B zpětně pronajala (na základě smlouvy o nájmu) společnosti A tyto movité věci za měsíční nájemné ve výši 86.703 Kč s DPH. Nájemné bylo vzhledem ke kupní ceně pro společnost A velmi nevýhodné (za necelý půlrok nájmu by vynaložila společnost A prostředky za nájemné ve stejné výši, jako byla výše kupní ceny za prodej movitých věcí).
 • Následně prodala společnost A společnosti B zboží v hodnotě 202.414 Kč ke dni 15.6.2004 a v hodnotě 208.232 Kč ke dni 30.6.2004. Společnost B za toto zboží společnosti A nic neuhradila

Jednatel společnosti A výše popsanými převody vyvedl celý majetek společnosti na spřízněnou společnost B bez úhrady, čímž společnosti A vznikla za společností B ke dni 14.7.2004 pohledávka v souhrnné výši 1.508.231 Kč.
Vzhledem ke špatné finanční situaci společnosti A, soud nařídil dne 30.7.2004 na společnost A exekuci . Přestože si jednatelé společností A i B byli vědomi, že jediný zbylý majetek společnosti A byla doposud neuhrazená pohledávka ve výši 1.508.231 Kč, v průběhu exekuce uvedli (v čestném prohlášení), že tato pohledávka již zanikla uhrazením společností B. Skutečným úmyslem pachatelů bylo zastřít, že ze společnosti A vyvedli veškerý majetek bez jakéhokoliv protiplnění.
Dne 26.9.2005 soud prohlásil na majetek společnosti A konkurz. Dne 6.1.2006 pachatelé předložili správkyni konkurzní podstaty antedatovanou smlouvu (k datu 15.5.2004), kterou společnost B (jako postupitel) měla na společnost A (jako postupníka) postoupit pohledávku – směnku na směnečnou sumu 5.000.000 Kč za sjednanou úplatu ve výši 1.500.000 Kč. Směnka byla vystavená dne 23.10.2001 a byla splatná dne 30.11.2001 společností C na řad společnosti B. Pachatelé pak předložili tři antedatované účetní doklady, které měly prokazovat úhradu směnky společností A, a to: úhradu částkou 500.000 Kč ze dne 25.5.2004, částkou 500.000 Kč ze dne 10.6.2004 a částkou 500.000 Kč ze dne 16.6.2004.
Pachatelé před správkyní konkurzní podstaty předstírali, že společnost A za tuto směnku společnosti B zaplatila, ačkoli to nebyla pravda.

Dopady

Do konkurzu společnosti A se přihlásilo 22 věřitelů s pohledávkami v celkové výši 2.184.401 Kč. Uspokojeni byli poměrně. Z částky 46.809 Kč dostali věřitelé zpět 2,14 % svých přihlášených pohledávek.

Škoda

Pachatelé způsobili věřitelům společnosti A škodu v celkové výši 1.508.231 Kč, neboť bez adekvátního protiplnění byl ze společnosti A vyveden majetek, který mohl být použit k jejich poměrnému uspokojení.

Trest

Jednatel společnosti A byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců. Jednatel společnosti B byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou roků, který mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu pěti roků. Oběma pachatelům byl zároveň uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu působení ve statutárních orgánech obchodních společností všeho druhu a družstev v trvání pěti let. Zároveň jim soud uložil povinnost, aby společně a nerozdílně zaplatili poškozeným věřitelům škodu.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

 • 24.5.2004: Společnost A má splatné závazky.
 • 24.5.2004: Funkce ve společnosti A se ujal nový jednatel – hlavní pachatel.
 • 25.5.2004: Jednatel společnost A (jako prodávající) uzavřel se spřízněnou společností B (jako kupujícím) kupní smlouvu na převod veškerého movitého a nehmotného majetku. Kupní cena nebyla nikdy uhrazena.
 • 31.5.2004: Společnost A si od společnost B movité věci zpětně pronajala za nevýhodný měsíční nájem 86.703 Kč s DPH.
 • 15.6.2004: Společnost A odprodala společnosti B zboží v hodnotě 202.414 Kč. Kupní cena nebyla nikdy uhrazena.
 • 30.6.2004: Společnost A odprodala společnosti B zboží v hodnotě 208.232 Kč. Kupní cena nebyla nikdy uhrazena.
 • 14.7.2004: Společnost A eviduje za společností B pohledávku v souhrnné výši 1.508.231 Kč.
 • 30.7.2004: Soud nařídil exekuci společnosti A.
 • 26.10.2004: Pachatelé (jednatelé společností A a B) předstírají, že pohledávka společnosti A ve výši 1.508.231 Kč zanikla uhrazením společností B.
 • 26.9.2005: Na majetek společnosti A byl prohlášen konkurz.
 • 6.1.2006: Pachatelé předložili správkyni konkurzní podstaty antedatovanou smlouvu (k datu 15.5.2004), kterou společnost B (jako postupitel) měla na společnost A (jako postupníka) postoupit pohledávku – směnku na směnečnou sumu 5.000.000 Kč za sjednanou úplatu ve výši 1.500.000 Kč.
 • 26.6.2007: Společnost B vstoupila do likvidace.
 • 29.6.2010: Společnost B byla vymazána z Obchodního rejstříku ČR.
 • 22.3.2011: Krajský soud v Ostravě uznal obžalované vinnými z poškození věřitele.
 • 29.1.2014: Odsuzující rozsudek potvrdil odvolací Vrchní soud v Olomouci.
 • 3.12.2014: Odsuzující rozsudky definitivně potvrdil Nejvyšší soud ČR.
 • 23.5.2015: Konkurz společnosti A byl zrušen po splnění rozvrhového usnesení.
 • 17.8.2015: Společnost A byla vymazána z Obchodního rejstříku ČR.
 • Současnost: Jeden z odsouzených (jednatel společnosti B) dál podniká.

ZDROJE
Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 5 Tdo 1401/2014

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0C41EF0A839C4A03C1257DC8003B8B12?openDocument&Highlight=0,null

Schéma: vyvádění majetku pomocí falšování úhrad a dokladů
Maskování: nepravdivým čestným prohlášením o majetku

obr-631849aa4e066a1fb53d6ccec12114d4