Případ č. 16: Vyvedení nemovitosti do spřízněné společnosti a započtení kupní ceny proti pohledávce vzniklé zpětným pronájmem nemovitosti.

24. 3. 2020 - Surveilligence / Articles

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem.

Případ č. 16: Vyvedení nemovitosti do spřízněné společnosti a započtení kupní ceny proti pohledávce vzniklé zpětným pronájmem nemovitosti.

Předsedkyně představenstva společnosti A prodala pod tržní cenou nemovitost spřízněné společnosti B. Společnost B jí následně společnosti A zpětně pronajala. Cenu za prodej uhradila společnost B jen částečně, a to tak, že jí započetla proti pohledávce vzniklé ze zpětného pronájmu této nemovitosti. Cílem této operace bylo vyvedení jediného majetku společnosti A a zvýhodnění společnosti B na úkor společnosti A. Předsedkyně představenstva byla za toto jednání odsouzena za trestný čin zneužití informace a postavení v obchodním styku.

Schéma

Nemovitost byla původně zastavená bance a tvořila jediný významný majetek společnosti A. Aby svou nemovitost uchránila před propadnutím, společnost A odkoupila od banky pohledávku, která byla jištěna touto nemovitostí, za cenu 3.200.000 Kč. Tedy za stejnou částku, za kterou nemovitost následně odprodala spřízněné společnosti B.

Předsedkyně představenstva společnosti A a současně jednatelka a společník společnosti B, uzavřela dne 22.2.2000 kupní smlouvu o prodeji nemovitosti (provozního a skladového areálu) mezi společností A (jako prodávajícím) a společností B (jako kupujícím) za kupní cenu ve výši 1.500.000 Kč. K tomu tehdejší jednatelka společnosti B využila svých osobních vazeb v dozorčí radě společnosti A, aby zajistila souhlas rady s převodem nemovitosti, aniž by o tom informovala většinového akcionáře společnosti A. Dodatkem kupní smlouvy č. 1 byla kupní cena navýšena na částku 3.200.000 Kč. V kupní smlouvě byla sjednána neúměrně dlouhá doba splatnosti zbývající části kupní ceny. Tímto prodejem se společnost A zbavila svého hlavního zdroje příjmu ve výši přibližně 1 mil. Kč ročně.

Dne 23.2.2000 společnost B nemovitost zpětně pronajala společnosti A.

Část kupní ceny za prodej nemovitosti ve výši 951.968 Kč byla uhrazena započtením pohledávek kupující společnosti B vůči prodávající společnosti A. Zbytek kupní ceny ve výši 2.248.031 Kč měl být uhrazen do 2 let od právní moci povolení vkladu vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí.

Dne 26.5.2000 byla vypořádána další část kupní ceny za prodej nemovitosti ve výši 697.877 Kč započtením pohledávky kupující společnosti B za prodávající společností A, vzniklé neuhrazením nájemného společností A za pronájem prostor v nemovitosti v období od 23.2.2000 do 30.4.2000. Zbytek kupní ceny ve výši 1.550.154 Kč nebyl nikdy uhrazen.

Dopady

Společnost A se 22.2.2000 zbavila svého jediného významného majetku. Dne 19.1.2001 byla na společnost A, v důsledku neschopnosti plnit své závazky, prohlášen konkurz.

Škoda

Společnost A byla prodejem za částku 3.200.000 Kč poškozena o 6.370.000 Kč, neboť tržní hodnota areálu byla podle znaleckého posudku stanovena ve výši 9.570.000 Kč ke dni prodeje. Navíc vyvedením nemovitosti na společnost B přišla společnost A o platby nájemného od uživatelů prostor ve výši nejméně 989.851 Kč ročně, což byl prakticky jediný významný zdroj příjmů společnosti A.

Trest

Pachatelka byla za uvedený zločin odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 3 let, který jí byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 5 let. Současně byl pachatelce uložen trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu působení ve statutárních orgánech obchodních společností a družstev v trvání 5 let.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

 • 22.2.2000: Pachatelka uzavřela kupní smlouvu o prodeji nemovitosti ze společnosti A na spřízněnou společnost B.
 • 23.2.2000: Společnost B zpětně pronajala nemovitosti společnosti A.
 • 26.5.2000: Společnost B započetla svou pohledávku z nájemného za společností A proti části kupní ceny za nemovitost.
 • 19.1.2001: Na společnost A byl prohlášen konkurz.
 • 25.2.2013: Městský soud v Praze odsoudil pachatelku za zneužití informací a postavení v obchodním styku.
 • 17.4.2013: Se společností B bylo zahájeno insolvenční řízení.
 • 15.5.2013: Odsuzující rozsudek potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze.
 • 16.7.2014: Odsuzující rozsudky definitivně potvrdil Nejvyšší soud České republiky.
 • 15.9.2014: Konkurs na majetek společnosti A byl zrušen pro neosvědčení jejího úpadku.
 • 22.5.2015: Na majetek společnosti B byl prohlášen konkurz.
 • 24.10.2018: Konkurs na majetek společnosti B byl zrušen. Majetek dlužníka byl pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující.

ZDROJE
Usnesení Nejvyššího soudu ČR, 5 Tdo 709/2014

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D68C073CC8AC5991C1257D47003524A5?openDocument

Schéma: vyvedení nemovitosti a její úhrada započtením pohledávky ze zpětného pronájmu
Maskování: kupní smlouvou o prodeji nemovitosti

obr-627c41b7c1e9974f6a4f80d72e39ae37