Případ č. 14: Vyvádění prostředků formou zpětného leasingu s fiktivním nákupem předmětů leasingu.

7. 2. 2020 - Surveilligence / Články

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem. Dnešní případ je zajímavý tím, že pachatelé vyvedli finanční prostředky z bankovních účtů společnosti pomocí zpětného leasingu s jednostranným tokem finančních prostředků.

Případ č. 14: Vyvádění prostředků formou zpětného leasingu s fiktivním nákupem předmětů leasingu.

Pachatel spolu s dalšími osobami vyvedl finanční prostředky z bankovních účtů společnosti A prostřednictvím dalších ovládaných obchodních společností s využitím leasingových operací (zpětný leasing) s jednostranným tokem finančních prostředků – totiž s úhradou kupních cen za předstíraný nákup předmětů leasingu od společnosti A, aniž by následně byly této společnosti hrazeny leasingové splátky za zpětný leasingový pronájem těchto předmětů. Za toto jednání byl uznán vinným a odsouzen za organizátorství trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku.

Schéma

Princip podvodu
Princip podvodu byl následující: leasingová společnost A uzavře se společností B smlouvu, na jejímž základě získá společnost B např. výrobní zařízení „na leasing“. Vzhledem k tomu, že uzavřely smlouvu o zpětném leasingu, společnost B prodala leasingové společnosti A své vlastní výrobní zařízení. V tomto případě, je ale společnost B nevlastnila, a tak byl prodej pouze fiktivní. Leasingová společnost A neměla na zakoupení těchto výrobních zařízení dostatek finančních prostředků, a proto si od banky X vezme úvěr na jejich pořízení. Tento úvěr by pak následně měla splácet z leasingových splátek, které jí platí společnost B. Leasingová společnost A přeposlala společnosti B peněžní prostředky za nákup předmětů leasingu, ale společnosti B leasingové splátky nesplácela. Prostředky od leasingové společnosti A pak vybrali z účtů společnosti B pachatelé.

Pachatel v první polovině roku 2002 vymyslel plán, jak ve spolupráci s dalšími osobami vyvést z obchodní společnosti A volné disponibilní finanční prostředky bez přijetí jakékoliv protihodnoty.

Ovládnutí společnosti A
V prvním kroku zorganizoval nákup akcií společnosti A a její faktické ovládnutí. Dne 24.6.2002 do představenstva společnosti A dosadil spřízněnou osobu. Prostřednictvím této osoby a v součinnosti s dalšími spolupachateli následně řídil vyvádění finančních prostředků z bankovních účtů ovládnuté společnosti A.

Uzavření 16 smluv na zpětný leasing
Od června do září roku 2002 jménem společnosti A uzavřel se společností B (jednající osobou vydávající se za jejího jednatele) šestnáct smluv na zpětný leasing dílčích části důlního stroje K 300, na základě kterých si společnosti A pořídila tyto předměty leasingu od společnosti B a navenek tak deklarovala financování nákupů těchto předmětů leasingu. K leasingovým smlouvám uzavřela společnost A kupní smlouvy na zmiňované dílčí části důlního stroje K 300 a zpětným leasingem je pronajala společnosti B. Tyto předměty leasingu ale ve skutečnosti společnost B neměla ve svém vlastnictví. Společnost B nevyvíjela jakoukoliv podnikatelskou činnost, neměla žádný použitelný kapitál a ani nebyla připravena hradit navenek sjednané leasingové splátky.

Vyvedení finančních prostředků
V období od 30.7.2002 do 12.9.2002, pachatelé na základě kupních smluv převedli postupně třinácti bankovními transfery finanční prostředky ve výši 53.560.440 Kč a 706.719 EUR (74.988.166 Kč) z bankovních účtů společnosti A na bankovní účty společnosti B, které se navenek měly jevit jako úhrady sjednaných kupních cen za pořízení předmětů leasingu. K faktickým předávkám předmětů leasingu specifikovaných v uzavíraných kupních a leasingových smlouvách však nedošlo. V období od 30.7.2002 do 23.9.2002 byla z účtů společnosti B prostřednictvím neztotožněné osoby, prokazující se občanským průkazem na jméno jejího jednatele, vybrána téměř veškerá hotovost (50.508.000 Kč a 506.624,68 EUR). Tyto peněžní prostředky průběžně v hotovosti vybírané z bankovních účtů společnosti B byly podle předem připraveného plánu děleny mezi hlavního organizátora v poměru 85 % a ostatní osoby podílející se na realizaci tohoto plánu v poměru 15 %. Dne 6.11.2002 si nechali pachatelé z účtu společnosti A proplatit tři šeky ve výši 6.000.000 Kč.

Zapojení společnosti C
Za účelem vyvedení dalších finančních prostředků ze společnosti A vtáhl v říjnu 2002 pachatel do leasingových obchodů dalšího spolupachatele. Ten dal pro tento účel k dispozici svoji společnost C, se sídlem v zahrádkářské kolonií. Spolupachatel společnost C fakticky ovládal, ale formálně ji vedl nastrčený jednatel (bílý kůň).

Uzavření 4 smluv na zpětný leasing
Následně jménem společnosti C, zastoupené bílým koněm, uzavřel hlavní organizátor se společností A další čtyři smlouvy na zpětný leasing a k nim přináležející kupní smlouvy, znějící vesměs na předměty leasingu v podobě různých stavebních strojů, které neměla společnost C ve svém držení ani vlastnictví. Spolupachatel nechal podepsat za společnost C čtyři faktury, smlouvu o vyplňovacím právu směnečném, čtyři nevyplněné směnky a předávací protokoly k předmětům leasingu. Na základě těchto dokumentů, převedl v období od 11.11.2002 do 29.11.2002 společnosti C postupně devíti bankovními převody finanční prostředky v souhrnné výši 26.879.445 Kč (18.292.640 Kč a 280.844 EUR).

Vyvedení finančních prostředků
V období od 13.11.2002 do 6.1.2003 pachatelé převedli částku 5.900.000 Kč z účtů společnosti C na účet společnosti A a vybrali z účtů společnosti C téměř veškerou zbývající hotovost.

Shrnutí
Pachatelé tak navenek deklarovali financování nákupů předmětů leasingu společnosti A od společností B a C a zpětný leasingový pronájem těchto předmětů těmto společnostem, aniž by tyto společnosti ve skutečnosti vlastnily a disponovaly s těmito předměty, vyvíjely jakoukoliv podnikatelskou činnost, měly nějaký použitelný kapitál a byly připraveny hradit sjednané leasingové splátky. Nedocházelo k faktickým předávkám předmětů leasingu specifikovaných v kupních a leasingových smlouvách, které by korespondovaly s platbami společnosti A společnostem B a C prezentovaným jako úhrady sjednaných kupních cen.

Dopady

Dne 14.5. 2003 se společnost A ocitla v likvidaci a následně (12.6.2003) v konkurzu. Celková částka všech přihlášených pohledávek činila 957.676.341,80 Kč. Vzhledem k tomu, že částka k rozdělení mezi věřitele 13,519.565,93 Kč nepostačovala k jejich plnému uspokojení, byli uspokojeni poměrně do výše 2 % z jejich zjištěných pohledávek. Dne 24.10.2018 byla společnost A vymazána z Obchodního rejstříku ČR.

Škoda

Pachatelé způsobili společnosti A škodu ve výši nejméně 107.867.611 Kč.

Trest

Hlavnímu organizátorovi byl uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání osmi let. Zároveň mu byl uložen trest propadnutí majetku a trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu či člena statutárního orgánu v obchodních společnostech na dobu osmi let. Další pachatel byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání tří let. Zároveň mu byl uložen peněžitý trest 1.000.000 Kč a trest zákazu výkonu funkce člena statutárního orgánu v obchodních společnostech na dobu pěti let.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

 • 24.6.2002: Hlavní organizátor ovládl společnost A.
 • červen 2002–září 2002: Jménem společnosti A uzavřel se společností B šestnáct leasingových smluv.
 • 30.7.2002 - 12.9.2002: Bankovními převody převedli pachatelé ze společnosti A na společnost B částku 74.988.166 Kč.
 • 30.7.2002 - 23.9.2002: Z účtů společnosti B vybrali pachatelé v hotovosti částky 50.508.000 Kč a 506.625 EUR.
 • říjen 2002: Do leasingových operací vtáhli společnost C.
 • říjen–listopad 2002: Jménem společností C uzavřeli pachatelé se společností A další čtyři leasingové smlouvy.
 • 6.11.2002: Z účtu společnosti A si pachatelé nechali proplatit tří šeky ve výši 6.000.000 Kč.
 • 11.11.2002 - 29.11.2002: Bankovními převody převedli pachatelé ze společnosti A na společnost C částku 26.879.445 Kč.
 • 13.11.2002 - 6.1.2003: Z účtů společnosti C vybrali pachatelé v hotovosti částky 14.614.000 Kč a 206.400 EUR.
 • 14.5.2003: Společnost A se ocitla v likvidaci.
 • 12.6 2003: Na majetek společnosti A byl prohlášen konkurz.
 • 20.8.2003: Ve věci bylo zahájeno trestní stíhání.
 • 18.6.2005: Hlavní organizátor při domovní prohlídce uprchl s celou rodinou do zahraničí.
 • 4.10.2005: Hlavní organizátor začal být stíhán jako uprchlý.
 • 21.4.2007: Hlavní organizátor byl zadržen v Jihoafrické republice.
 • 5.2.2008: Konkurz společnosti A byl po splnění rozvrhového usnesení zrušen.
 • 3.1.2011: Hlavní organizátor byl Městským soudem v Praze v nepřítomnosti uznám vinným organizátorstvím trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku.
 • 28.5.2012: Odsuzující rozsudek potvrdil Vrchní soud v Praze.
 • 15.5.2013: Nejvyšší soud ČR zamítnul dovolání hlavního organizátora.
 • 24.8.2015: Hlavní organizátor byl v Jihoafrické republice odsouzen za přípravu vraždy, únosu a držení drog ke 35 letům vězení.
 • 17.3.2018: Jihoafrický soud rozhodl o vydání hlavního organizátora do České republiky.
 • 24.10.2018: Společnost A byla vymazána z Obchodního rejstříku ČR.

ZDROJE
Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 8 Tdo 1464/2012

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E52020530E153927C1257BCE003D41A7?openDocument&Highlight=0,null

Schéma: vyvádění finančních prostředků pomocí zpětného leasingu
Maskování: smlouvami o nákupu předmětů leasingu

obr-9d8791c697f98faacac8a4e5ec17df1d