Případ 8: Zpronevěra finančních prostředků poskytnutých do úschovy realitní kanceláři

18. 12. 2019 - Surveilligence / Articles

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem. Dnešní případ je zajímavý tím, že pachatel si finanční prostředky svěřené jeho realitní kanceláři vybíral na pobočce banky bez zastírání v účetnictví.

Případ č. 8: Zpronevěra finančních prostředků poskytnutých do úschovy realitní kanceláři

Podnikatel vyvedl z účtů své společnosti finanční prostředky v celkové výši 10.903.500 Kč, ačkoli věděl, že se jednalo o finanční prostředky svěřené jeho společnosti na dobu určitou za účelem úschovy. Ve vyvádění peněz pokračoval i poté, co svoji společnost, ve snaze zbavit se případné odpovědnosti, účelově převedl na jinou osobu.

Schéma

Obviněný byl jednatel a jediný společník realitní kanceláře A. V souvislosti s realitní činností, kterou se zabývala, obdržel od klientů do úschovy (převodem na účet) prostředky v celkové výši 11.008.035 Kč. Ačkoli věděl, že se jedná o prostředky klientů, kteří mu je na dobu určitou svěřili za účelem úschovy, průběžně je z bankovních účtů svojí společnosti vyváděl hotovostními výběry a převody na jiné účty.
V období od 24.11.2010 do 3.12.2010 vybral podnikatel finanční prostředky v hotovosti na pobočkách dvou pražských bank v souhrnné výši 698.000 Kč.
Aby se zbavil odpovědnosti, dne 27. 12. 2010 svůj podíl na realitní kanceláři A účelově převedl za 200.000 Kč na jinou osobu. Tuto osobu, která se stala jediným společníkem a zároveň jednatelem, však dále řídil.
I po převedení realitní kanceláře A podnikatel uskutečňoval výběry hotovosti z bankovních účtů této společnosti, a to na základě plné moci a mandátní smlouvy. Celkem takto v období od 7.1.2011 do 1.3.2011 vybral dalších 1.499.998 Kč.

Zajímavá je výše některých vybraných částek, např.:

 • dne 10. 1. 2011 vybral 800.000 Kč
 • dne 28. 1. 2011 vybral 99.999 Kč
 • dne 2. 2. 2011 vybral 99.999 Kč

Podnikatel prostřednictvím telefonu dával pokyny novému jednateli, který rovněž uskutečňoval výběry hotovosti z účtů realitní kanceláře A ve výši 2.260.000 Kč. Vybranou finanční hotovost pak jednatel předal podnikateli, který kromě výběrů hotovosti prováděl s penězi klientů i další operace. Následkem těchto transakcí zbylo ke dni 22. 4. 2011 na účtech jeho realitní kanceláře A z původních prostředků přijatých do úschovy ve výši 11.008.035 Kč jen 104.535,98 Kč. Finanční prostředky přijaté do úschovy nikdy nevrátil.

Dopady

Dne 19.7.2011 bylo s realitní kanceláří A zahájeno insolvenční řízení na základě věřitelského návrhu zaměstnance (makléřky). Své pohledávky přihlásilo 48 věřitelů s nároky v souhrnné výši 12.643.240 Kč. Výtěžek zpeněžení konkurzní podstaty činil 437.939 Kč. Každému věřiteli se při poměrném uspokojení vrátilo z jeho přihlášené pohledávky v průměru 3,4 %.

Škoda

Poškozených bylo nejméně osmnáct osob. Klienti, kteří vložili své prostředky do úschovy a zaplatili kupní cenu nemovitostí, se nestali nabyvateli nemovitostí a ani jim peníze složené do úschovy realitní kanceláře A nebyly vráceny.

Trest

Obžalovaný jednatel realitní kanceláře A byl dne 15.10.2014 za zločin zpronevěry pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody ve výměře 5 let a 6 měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Zároveň byl povinen nahradit poškozeným škodu. V současnosti dál podniká v realitách jako OSVČ.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

 • 5.3. 2007 Byla založena realitní kancelář A.
 • 20.3.2007 Obviněný se stal jednatelem realitní kanceláře A.
 • 24.11.2010 Obviněný začal vybírat peníze klientů z účtů realitní kanceláře A.
 • 27.12.2010 Obviněný převedl realitní kancelář A novému jednateli, kterého skrytě řídí.
 • 10.1.2011 Obviněný pokračuje ve skrytém vybírání peněz klientů z účtů realitní kanceláře A.
 • 2.3.2011 Nový jednatel začal vybírat z účtů realitní kanceláře A peníze klientů, které předává obžalovanému.
 • 22.4.2011 Z původních 11.008.035 Kč zbylo na účtech realitní kanceláře A pouze 104.535 Kč.
 • 19.7.2011 S realitní kanceláři A bylo zahájeno insolvenční řízení.
 • 25.11.2011 Na majetek realitní kanceláře A byl prohlášen konkurz.
 • 3.7.2014 Městský soud v Praze odsoudil obžalovaného jednatele realitní kanceláře A.
 • 15.10.2014 Odsuzující rozsudek potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze.
 • 19.5.2015 Odsuzující rozsudky definitivně potvrdil Nejvyšší soud ČR.
 • 29.5.2019 Konkurz realitní kanceláře A byl zrušen po splnění rozvrhového usnesení.
 • Současnost Odsouzený jednatel realitní kanceláře A dál podniká v realitách jako OSVČ.

Zdroje:
Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 6 Tdo 291/2015-56
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/817E5BA76875E8ABC1257E9D0030C392?openDocument&Highlight=0,null

Schéma: vyvedení finančních prostředků výběry v hotovosti na pobočce banky
Maskování: žádné

obr-79cabbb05aa48cd30c19728c94bef1a3