Případ 9: Vyvedení majetku bezúplatným postoupením pohledávek

27. 12. 2019 - Surveilligence / Articles

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem. Dnešní případ je zajímavý tím, že pachatel vyvedl majetek ze dvou svých firem do třetí bezúplatným postoupením bonitních pohledávek.

Případ č. 9: Vyvedení majetku uzavřením smluv o bezúplatném postoupení pohledávek

Podnikatel jako jediný jednatel a společník tří navzájem propojených společností zvýhodnil jednu z nich na úkor ostatních, kdy ze svých dvou společností vyvedl do třetí majetek v celkové hodnotě 2.267.882 Kč.

Schéma

Podnikatel byl jediným jednatelem a společníkem dvou bezpečnostních agentur (dále jen společností A a B.) Zároveň byl jediným jednatelem a společníkem třetí společnosti C, která podnikala rovněž v bezpečnostních službách. Společnosti A a B, které byly ve špatné finanční situaci, postoupily své pohledávky bez jakéhokoliv protiplnění do propojené společnosti C, ačkoli podnikatel (jako jejich jednatel) věděl, že nejsou bezcenné.

V průběhu jednoho týdne provedl následující transakce: dne 30.9.2011 jako jednatel společnosti B (postupitel) a současně jednatel společnosti C (postupník), uzavřel bezúplatnou smlouvu o postoupení pohledávek společnosti B za dlužníkem 1 v nominální výši 1.218.450 Kč. Tuto pohledávku, již ve výši 1.219.050 Kč, společnost C přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka 1.

Dne 5.10.2011 společnost C jako postupník uzavřela se společností A jako postupitelem další bezúplatnou smlouvu o postoupení pohledávek za dlužníkem 2 ve výši 287.808 Kč. Na základě této smlouvy postoupila společnost A svou pohledávku na společnost C, která následně uzavřela s dlužníkem 2 dohodu o narovnání ve výši 200.000 Kč. Dlužník 2 tuto částku společnosti C následně uhradil.

Poslední, třetí, bezúplatnou smlouvu o postoupení pohledávek uzavřela společnosti B jako postupitel se společnosti C jako postupníkem ke dni 7.10.2011. Společnost B bezúplatně převedla na společnost C své pohledávky za dlužníky 3 a 4 ve výši 761.024 Kč (tržní hodnota pohledávek byla 740.590 Kč). Dlužník 3 následně uzavřel se společností C nespecifikovanou dohodu, na základě které zaplatil společnosti C za postoupené pohledávky částku 99.240 Kč. Společnost C zároveň vstoupila jako nový držitel pohledávky do soudního sporu, který s dlužníkem 4 původně vedla společnost B. Tento spor vyústil v uzavření soudního smíru, na jehož základě dlužník 4 zaplatil společnosti C částku 400.000 Kč.

Dopady

Jedenáct dní po vyvedení bonitních pohledávek ze svých dvou společností A a B se podnikatel pokusil společnost A poslat do insolvence. Soud to zamítl, protože podnikatel neuvedl skutečnosti osvědčující úpadek společnosti A. Obě společnosti A i B vzápětí převedl na třetí osobu lotyšské národnosti, která je přivedla k likvidaci. Společnost C, na kterou podnikatel pohledávky vyváděl, skončila rovněž v likvidaci.

Škoda

Podnikatel bezúplatně postoupil ze svých společností A a B na svou další společnost C pohledávky v celkové výši 2.267.882 Kč, ačkoli věděl, že nejsou bezcenné. Jako jednatel a jediný společník všech tří zmiňovaných společností tak převedl pohledávky ve výši 2.267.882 Kč bez jakéhokoliv protiplnění, ačkoliv byl schopen z těchto pohledávek vymoct 1.038.930 Kč pro svou třetí společnost C. Uvedeným jednáním tak opatřil společnosti C prospěch na úkor původních věřitelů – společností A a B.

Trest

Za popsané jednání a předchozí trestnou činnost byl podnikatel potrestán souhrnným nepodmíněným trestem odnětí svobody v trvání 4 let. Zároveň mu byl uložen zákaz podnikání, který spočíval v tom, že nesmí 7 let vykonávat funkce statutárního orgánu v obchodních korporacích. Podnikatel podal proti odsuzujícímu verdiktu dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Ten vydal dne 24.11.2016 rozhodnutí, kterým mu přerušil výkon trestu. Následně dne 15.2.2017 zrušil všechny odsuzující rozsudky a přikázal státnímu zástupci věc došetřit. Nejvyšší soud ČR shledal vady v právním posouzení věci. Podle Nejvyššího soudu ČR se podnikatel při převádění pohledávek z jedné své obchodní společnosti do jiné nedopustil zneužití informace a postavení v obchodním styku, ale mohl se dopustit poškození či zvýhodnění věřitele.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

 • 5.1.2008 Podnikatel založil společnost A.
 • 5.3.2010 Podnikatel založil společnost B.
 • 21.9.2011 Podnikatel založil společnost C.
 • 30.9.2011 Podnikatel uzavřel jménem společnosti B se svou další společností C bezúplatnou smlouvu o postoupení pohledávky za dlužníkem 1 v celkové výši 1.218.450 Kč. Tuto pohledávku později již ve výši 1.219.050 Kč přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka 1.
 • 5.10.2011 Podnikatel uzavřel jménem společnosti A se svou další společností C bezúplatnou smlouvu o postoupení pohledávky za dlužníkem 2 v celkové výši 287.808 Kč. Tuto pohledávku později jménem společnosti C částečně vymohl dohodou o narovnání uzavřenou s dlužníkem 2 ve výši 200.000 Kč.
 • 7.10.2011 Podnikatel uzavřel jménem společnosti A se svou další společností C bezúplatnou smlouvu o postoupení pohledávek za dlužníky 3 a 4, v celkové výši 761.024 Kč. Dlužník 3 následně na základě nespecifikované dohody uhradil společnosti C částku 99.240 Kč a dlužník 4 uhradil společnosti C částku 400.000 Kč.
 • 18.10.2011 Na návrh společnosti A bylo zahájeno insolvenční řízení, které bylo vzápětí soudem zastaveno.
 • 21.10.2011 Podnikatel převedl společnosti A, B na třetí osobu lotyšské národnosti.
 • 14.2.2012 Společnost C se přihlásila s postoupenou pohledávkou 1.219.050 Kč do insolvenčního řízení dlužníka 1.
 • 14.12.2015 Krajský soud v Českých Budějovicích vynesl nad podnikatelem odsuzující rozsudek.
 • 4.5.2016 Vrchní soud v Praze potvrdil odsuzující rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích.
 • 24.11.2016 Nejvyšší soud ČR přerušil podnikateli výkon trestu.
 • 15.2.2017 Nejvyšší soud ČR zrušil odsuzující rozsudky nad podnikatelem a přikázal státnímu zástupci věc došetřit.
 • 21.3.2017 Společnost B je v likvidaci a byla vymazána z Obchodního rejstříku ČR.
 • 27.6.2017 Společnost A byla zrušena, nařízena její likvidace a jmenován likvidátor.
 • 19.2.2018 Krajský soud v Českých Budějovicích zahájil insolvenční řízení se společností C.
 • 27.5.2019 Byl zrušen konkurs na majetek společnosti C.
 • 6.8. 2019 Společnost C byla vymazána z Obchodního rejstříku ČR.

Zdroje:
Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 5 Tdo 1482/2016
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/6CF168E3F2B67DD9C1258115003067A4?openDocument&Highlight=0,null

Schéma: vyvedení bonitních pohledávek do spřízněné společnosti
Maskování: bezúplatné postoupení pohledávek

obr-7cf4f08e44e2944cc3e6c89a8b44e7ba