Případ č. 10: Vyvedení majetku z družstva započtením kupní ceny proti fiktivnímu závazku

10. 1. 2020 - Surveilligence / Articles

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem. Dnešní případ je zajímavý tím, že pachatel prodal majetek do spřízněné společnosti a pohledávku z kupní ceny započetl s fiktivním závazkem.

Případ č. 10: Vyvedení majetku z družstva započtením kupní ceny proti fiktivnímu závazku

Za vyvádění majetku z obchodní společnosti byl odsouzen podnikatel, který působil jako předseda představenstva dvou zemědělských družstev. Tento podnikatel zároveň uzavíral mezi oběma družstvy smlouvy, které byly výhodné jen pro jedno ze zmiňovaných družstev. Byl odsouzen za trestný čin zneužívání informací v obchodním styku.

Schéma

Podnikatel jako předseda představenstva zemědělské společnosti (dále jen družstvo A) nejprve navrhl a po schválení členskou schůzí provedl kroky k založení dceřiné zemědělské společnosti (dále jen družstvo B), ve kterém se rovněž stal předsedou představenstva. Poté, v úmyslu vyvést z družstva A veškerý majetek uzavřel několik smluv, které byly pro družstvo A krajně nevýhodné.

Jako první uzavřel s družstvem B čtyři smlouvy o poskytování služeb ze dne 31.7.2000, 30.1.2001, 5.4.2001 a 17.10.2001. Nevýhodnost smluv spočívala například v tom, že nebylo patrné, jaké služby mělo družstvo B družstvu A poskytovat. Smlouvy nespecifikovaly přesně, která ze stran nese náklady na odpisy, dodávku energií a další položky. Smlouvy rovněž nezohledňovaly vztah mezi poskytnutou službou a dosahovanými výsledky, tj. družstvo A bylo povinno platit za poskytnuté služby i kdyby družstvo B neodvedlo žádnou skutečnou práci. Družstvo B vystavilo družstvu A faktury v souhrnné výši 49.590.975 Kč.

Podnikatel v postavení předsedy představenstva obou družstev uzavřel i další nevýhodné smlouvy.

Dne 22.7.2003 uzavřel smlouvu o prodeji všech 145 ks akcií dceřiného družstva B, které prodal jediný akcionář družstvo A novému nabyvateli, který se tak stal jediným akcionářem družstva B. Kupní cena akcií činila 1.000.000 Kč, ačkoli tržní hodnota 95 kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč a 50 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč (představujících podíl družstva A ve výši 100 % na základním kapitálu družstva B) činila ke dni prodeje nejméně 3.192.000 Kč. Hodnotu finančního majetku družstva A tak jeho předseda představenstva záměrně snížil nejméně o 2.192.000 Kč.

Dne 31.8.2003 družstvo A uzavřelo s družstvem B smlouvu o prodeji zemědělských strojů a dalšího zemědělského majetku. Na základě této smlouvy prodalo družstvo A družstvu B své zemědělské stroje a další zemědělský majetek za kupní cenu ve výši 49.590.975 Kč. Družstvo B jako kupující ale započetlo svůj závazek z této kupní ceny proti své pohledávce za družstvem A z titulu již dříve uzavřených smluv o poskytování blíže nespecifikovaných služeb.

Dopady

Družstvo A nemělo z uzavřených smluv žádný prospěch. Přišlo o veškerý majetek, který sloužil k zajištění jeho podnikání. V roce 2006 družstvo A skončilo předlužené v konkurzu.

Škoda

Podnikatel svým jednáním způsobil družstvu A škodu ve výši 51.782.975 Kč. Vyvedením majetku z družstva A byli poškození také jeho věřitelé. Do konkurzu se jich přihlásilo 457 s pohledávkami v souhrnné výši 46.317.835 Kč. Z konkurzní podstaty (z majetku, který v družstvu A zbyl) uspokojil konkurzní správce věřitele družstva A průměrně do výše 11,4 % jejich pohledávek (z každé stokoruny dostali zpět 11,4 koruny).

Trest

Za výše popsané jednání byl podnikatel odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, přičemž mu byl výkon uloženého trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let. V současnosti je nadále předsedou představenstva družstva B, jehož současná aktiva dosahují hodnoty 68 milionů korun.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

 • 9.6.1977: Bylo založeno zemědělské družstvo A (dále jen družstvo A).
 • 7.12.1992: Předsedou představenstva se stal obviněný podnikatel.
 • 7.7.2000: Bylo založena zemědělské družstvo B (dále jen družstvo B). Předsedou představenstva se stal obviněný podnikatel.
 • 31.7.2000: Podnikatel uzavřel jménem družstva A s družstvem B první Smlouvu o poskytování služeb.
 • 30.1.2001: Podnikatel uzavřel jménem družstva A s družstvem B druhou Smlouvu o poskytování služeb.
 • 5.4.2001: Podnikatel uzavřel jménem družstva A s družstvem B třetí Smlouvu o poskytování služeb.
 • 17.10.2001: Podnikatel uzavřel jménem družstva A s družstvem B čtvrtou Smlouvu o poskytování služeb.
 • 22.7.2003: Podnikatel uzavřel jménem družstva A s novým nabyvatelem Smlouvu o prodeji 100 % akcií družstva B.
 • 31.8.2003: Podnikatel uzavřel jménem družstva A s družstvem B smlouvu o prodeji majetku družstva A.
 • 14.4.2006: Družstvo A je předlužené a na jeho majetek byl prohlášen konkurz.
 • 8.12.2010: Krajský soud v Českých Budějovicích uznal podnikatele, jako předsedu představenstva družstva A, vinným ze spáchání trestného činu zneužití informací v obchodním styku.
 • 27.7.2011: Vrchní soud v Praze potvrdil odsuzující rozsudek.
 • 8.2.2012: Odsuzující rozsudky definitivně potvrdil Nejvyšší soud ČR.
 • 16.5.2016: Konkurz družstva A byl po splnění rozvrhového usnesení zrušen.
 • 16.5.2016: Družstvo A bylo vymazáno z obchodního rejstříku.
 • Současnost: Odsouzený je nadále předsedou představenstva družstva B.

Zdroje:
Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 5 Tdo 1647/2011
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/842F83457719CBD2C1257A4E00653582?openDocument&Highlight=0,null

Schéma: vyvedení majetku započtením kupní ceny proti fiktivnímu závazku
Maskování: přijetí fiktivních faktur

obr-04c0b48d5c8b31d0e870c30687bd70e3