Případ 3: Vyvedení majetku započtením pohledávky z prodeje se závazky za pronájem

4. 11. 2019 - Surveilligence / Articles

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem. Dnešní případ je zajímavý tím, že k vyvedení majetku došlo bezúplatně, započtením pohledávky z prodeje majetku se závazky z jeho následného pronájmu.

Případ 3: Vyvedení majetku započtením pohledávky z prodeje se závazky za pronájem

Z několika trestných činů je podezřelý podnikatel, který měl podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 před svými obchodními partnery předstírat, že jeho společnost je schopná hradit svoje závazky, ačkoli věděl, že je předlužená. Věřitele, dodavatele a stát měl poškodit o 10.956.600 Kč.

Podle rozsudku se měl nejpozději k 1.1.2008, jako jediný jednatel a společník společnosti A, dozvědět, že jeho společnost je předlužená. Za nápadně nevýhodných podmínek začal za zády většiny věřitelů převádět majetek společnosti A do společnosti B. „Nejdříve dne 3.6.2008 prodal za cenu ve výši 1.394.041 Kč výpočetní techniku, nábytek a jiný majetek, přičemž za tyto věci bylo řádně zaplaceno. Následně pak dne 10.12.2008 prodal jedinou fakticky výnosnou součást majetku, a to projekty a ochranné známky k nim za cenu ve výši 1.938.656 Kč,“ stojí v rozhodnutí soudu.

Tento prodej ale společnosti B nevyfakturoval a podle soudu s fakturací úmyslně otálel.

Aby u obchodních partnerů nevzbudil podezření, že se děje něco neobvyklého, prodané výrobní prostředky si následně od společnosti B pronajal a používal je k podnikání jako doposud.

Společnost A nájemné nehradila a postupně se jí tak navyšoval závazek vůči společnosti B. V měsíci květnu 2009, když dlužné nájemné nabylo výše srovnatelné s cenou za prodej majetku, obviněný vydal fakturu a provedl úhradu vzájemným započtením.

Společnost A si výrobní prostředky i nadále pronajímala a nájemné neplatila. Z prostředků, které měla společnost B za nájem obdržet, odkoupila od společnosti A další majetek.

Společnost B tak získala část majetku společnosti A fakticky bezúplatně. Obviněný podle soudu vyvedl ze společnosti A majetek za 4.065.904 Kč s úmyslem zmenšit její majetek předtím, než se ocitne v insolvenci.

Obviněný pak dál podnikal, dokud neuspokojil některé vybrané věřitele. Ostatní věřitelé zjistili skutečnou finanční situaci společnosti A až když se ocitla v insolvenci. Následný konkurs společnosti A musel být pro nedostatek majetku dlužníka zrušen.

V roce 2016 dostal bývalý jednatel společnosti A za poškozování a zvýhodňování věřitele, neplacení daní a podvod pětiletou podmínku a zákaz podnikání. Nejvyšší soud v roce 2017 ale odsouzení zrušil a nařídil obvodnímu soudu, aby se případem zabýval znovu od začátku.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

 • 1.1.2008 Společnost A je předlužená.
 • 3.6.-10.6.2008 Jednatel společnosti A, který si byl vědom její nepříznivé situace, převádí za výrazně nevýhodných podmínek většinu jejího majetku na společnost B, přičemž nevystavil za prodej fakturu.
 • leden-září 2009 Společnost A si zpětně pronajala svůj bývalý majetek od společnosti B za vysoké nájemné.
 • prosinec 2009 Společnost A selektivně uspokojuje některé vybrané věřitele
 • květen 2009 Z neuhrazeného pronájmu vzniká společnosti A u společnosti B závazek. Když výše závazku dosáhla výše pohledávky za odkup majetku společností B, vystavil jednatel společnosti A fakturu za prodej majetku a započetl ji tak se závazkem z dlužného nájemného. Společnosti B tak umožnil, aby získala majetek společnosti A bezúplatně.
 • 2.3.2010 Společnost A se ocitla v insolvenci.
 • 21.6.2010 Na majetek společnost A byl prohlášen konkurz.
 • 25.10.2016 Bývalý jednatel společnosti A byl pravomocně odsouzen za poškozování a zvýhodňování věřitele, za neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na úrazové pojištění, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podvod.
 • 19.7.2017 Nejvyšší soud ČR nařídil obvodnímu soudu nové projednání případu.
 • 15.3.2018 Konkurz společnosti A byl zrušen pro nedostatek majetku dlužníka.
 • 17.7.2018 Společnost A je vymazaná z obchodního rejstříku.

Zdroje:
Řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1, sp.zn. 3 T 45/2013 https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=MSPHAAB&org=OSPHA01&cisloSenatu=3&druhVec=T&bcVec=45&rocnik=2013&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL
Řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 8 To 286/2016 https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=MSPHAAB&org=&cisloSenatu=8&druhVec=To&bcVec=286&rocnik=2016&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL
Usnesení Nejvyššího soudu ČR, 5 Tdo 534/2017 http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/45D562DB6789CE70C12581CB0057CA6C?openDocument&Highlight=0,null,

Schéma: započtení pohledávky z prodeje majetku se závazky z jeho následného pronájmu
Maskování: úmyslné otálení s vystavením faktury za prodej majetku

obr-629e95f91672cd85cdc32d828f235240