Případ 5: Převedení majetku na účelově založenou společnost a jeho úhrada směnkami

19. 11. 2019 - Surveilligence / Články

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem. Dnešní případ je zajímavý tím, že obvinění použili pro vyvedení majetku nebonitní směnky.

Případ 5: Převedení majetku na účelově založenou společnost a jeho úhrada směnkami

Pětice obviněných manažerů s vědomím toho, že jejich skupina společností podnikajících v kovoobráběčství (dále jen „společnost A “) je ve stavu faktického úpadku a má závazky ve výši 3.645.500.734 Kč., vyvedla z této společnosti (a to včetně tří dceřiných společnosti) majetek v hodnotě 1.716.336.360 Kč. Obvinění tím podle obžaloby spáchali trestný čin poškozování věřitele.

Schéma

Obvinění manažeři, v dubnu 1997, místo toho, aby společnost A poslali do konkurzu, rozhodli, že její movitý majetek (tvořený investičním majetkem, zásobami a dalšími věcmi včetně majetkových práv a dalších složek obchodního majetku) převedou na jinou společnost (dále jen „společnost B“).

Majetek společnosti A v hodnotě 1.716.336.360 Kč (a to včetně tří dceřiných společností) byl do společnosti B vyveden uzavřením 22 smluv o prodeji majetku. Kupní cena 3.611.987.557 Kč nebyla uhrazena peněžním plněním, ale směnkami v nominální hodnotě 4.000.000.526 Kč se splatností 10 a 13 let, které kupující společnost B vystavila jednotlivým prodávajícím společnostem.

Obvinění celou transakci připravili a provedli za pouhé čtyři dny. Kupující společnost B byla do obchodního rejstříku zapsaná ve stejný den (14.4.1997), kdy padlo rozhodnutí o prodeji majetku společnosti A do společnosti B. O den později prodej schválila dozorčí rada společnosti A a o dva dny později (17.4.1997) bylo všech dvaadvacet smluv o prodeji majetku podepsáno.

Ve společnosti A, včetně dceřiných společností, nezbyl po převodu prakticky žádný movitý a nemovitý majetek a nezůstala v ní ani žádná jiná aktiva než směnky s dlouhodobou splatností. Bonita směnek vystavených kupující společností B se v pozdějších obchodech s těmito směnkami ukázala jako velmi nízká, vyžadovala tvorbu opravných položek až do výše 90 % jejich nominální hodnoty a umožňovala jejich prodej na trhu za cenu řádově ve výši jednotek procent nominální hodnoty. Po vyvedení majetku a jeho nahrazením (uhrazením kupní ceny) směnkami s dlouhodobou splatností se společnosti ve skupině A staly prázdnými skořápkami nefunkčních firem, zatíženými pouze dluhy.

Pokud by věřitelé podali návrhy na konkurz na jednotlivé společnosti, které skončily bez jakéhokoli majetku (vyjma oněch směnek), nedostali by k úhradě svých pohledávek vůbec nic.

Dopady

Souběžně s uzavřením smluv o prodeji majetku došlo mezi prodávající společnosti A a kupující společností B k uzavření smlouvy o převzetí zaměstnanců s tím, že za ukončení pracovního poměru zaměstnanců se zaručila společnost A, aby byl vyloučen převod jakýchkoli pracovněprávních nároků na kupující společnost B. Netrvalo dlouho a jednotlivé dcery včetně mateřské společnosti A byly v důsledku převodu nuceny ukončit podnikatelskou činnost, neboť přišly jak o všechny prostředky použitelné k podnikání, tak o všechny zaměstnance. Mateřská společnost A skončila v konkurzu dne 6.3.2001.

Škoda

Škoda, kterou obvinění měli způsobit, byla vyčíslena na nejméně 1.716.336.360 Kč. Výnos zpeněžení majetku z konkursní podstaty byl ve výši 938.910.557 Kč, a to díky konkurzním správcům, kteří část vyvedeného majetku vymohli zpět do konkurzních podstat zkrachovalých společností. Pohledávky věřitelů byly uspokojeny ve výši téměř 800 mil. Kč.

Trest

Obvinění manažeři byli obžalovaní dne 28.2.2006. Soudy si případ přehazovaly do roku 2013, kdy trestní stíhání všech pěti obviněných zastavila amnestie Prezidenta České republiky, Václava Klause. Dva obvinění amnestii odmítli a soud je následně obžaloby zprostil. Zprošťující rozsudek ale zrušil Nejvyšší soud a případ vrátil na úplný začátek. V opakovaném řízeni byli tito dva obvinění manažeři odsouzeni. Proti rozsudku se ale odvolali, a tak ani po dvaadvaceti letech tento případ nekončí.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

 • 14.4.1997 Manažeři společnosti A rozhodli o prodeji jejího majetku společnosti B.
 • 14.4.1997 Společnost B byla zapsána do obchodního rejstříku.
 • 15.4.1997 Prodej majetku odsouhlasila dozorčí rada společnosti A.
 • 16 4.-17.4.1997 Na základě rozhodnutí společnosti A bylo uzavřeno 22 smluv o prodeji jejího majetku, včetně dceřiných společností, v hodnotě 1.716.336.360 Kč společnosti B s tím, že kupní cena 3.611.987.557 Kč byla uhrazena předáním směnek, vystavených na řad jednotlivých prodávajících společností v nominální hodnotě celkem 4.000.000.526 Kč se splatností 10 a 13 let.
 • 6.3.2001 Společnost A se ocitla v konkurzu.
 • 28.2.2006 Byla podána obžaloba na bývalé manažery společnosti A.
 • 22.1.2009 Soud zprostil obviněné manažery obžaloby.
 • 1.12.2009 Odvolací soud zprošťující rozsudek potvrdil.
 • 7.12.2010 Nejvyšší soud zprošťující rozsudek zrušil.
 • 1.1.2013 Trestní stíhání obviněných zastavila amnestie prezidenta republiky. Dva obvinění z pěti požádali, aby jejich trestní řízení pokračovalo.
 • 11.7. 2013 Soud obviněné manažery opětovně zprostil obžaloby
 • 17.12. 2013 Odvolací soud zprošťující rozsudek opětovně potvrdil
 • 12.11.2014 Nejvyšší soud zprošťující rozsudek opětovně zrušil.
 • 16.9.2017 Společnost A byla vymazána z obchodního rejstříku
 • 27.09.2019 Soud zbylé dva obviněné manažery odsoudil.
 • 10.10.2019-14.10.2019 Obvinění se proti odsuzujícímu rozsudku odvolali.

Zdroje:
Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 5 Tdo 348/2010 http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/5BB0E2627EDBE2E9C1257A4E0067BEF0?openDocument&Highlight=0,null
Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 5 Tdo 653/2014 http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3AB28418B58791E6C1257DAC004C18E6?openDocument&Highlight=0,null
Řízení u Krajského soudu v Plzni 2 T 11/2006 https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=KSZPCPM&org=&cisloSenatu=2&druhVec=T&bcVec=11&rocnik=2006&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL

Schéma: vyvedení majetku ze společnosti a jeho úhrada směnkami
Maskování: převedení majetku na účelově založenou společnost

obr-87a4f485b754a3da369db005e342ece5