Případ č. 20: Vyvedení bonitních pohledávek postoupením na nebonitní schránkovou společnost, bez získání jakéhokoliv protiplnění

28. 4. 2020 - Surveilligence / Asset Stripping Cases

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem.

Případ č. 20: Vyvedení bonitních pohledávek postoupením na nebonitní schránkovou společnost, bez získání jakéhokoliv protiplnění

V období pouhých 14 dnů před zahájením insolvenčního řízení, akcionář společnosti v úpadku vyvedl ze společnosti bonitní pohledávky na nebonitní schránkovou společnost z daňového ráje.

Schéma

Společnost ZEKA využívala služby státní energetické společnosti REI. V závěru roku 2011 ale společnost ZEKA postihly vážné finanční problémy a v následujícím roce se ocitla v úpadkové situaci.

Ještě na konci srpna 2012, tedy měsíc před zahájením insolvenčního řízení, evidovala ZEKA v účetnictví 57 nesplacených pohledávek v souhrnné výši 2.300.000 Kč, za státní energetickou společností REI, z titulu nadměrných úhrad odebíraných služeb, na základě vzájemných smluv o údržbě energetické sítě v letech 2011 až 2012.

Jednalo se o následující pohledávky:

  • Pohledávky ve výši 1.600.000 Kč na vydání bezdůvodného obohacení z titulu smluv o údržbě energetické sítě pro rok 2011.
  • Pohledávky ve výši 700.000 Kč na vydání bezdůvodného obohacení z titulu smluv o údržbě energetické sítě a služeb pro období 2012 až 2016.

Pohledávky vznikly z důvodu nadměrné úhrady ZEKA do společnosti REI za již odebrané služby a za zálohy za služby využívané v budoucnosti.

Dne 20.9.2012, tj. 14 dnů před zahájením insolvenčního řízení, akcionář společnosti ZEKA uzavřel dvě smlouvy o postoupení pohledávek, na základě, kterých ZEKA postoupila své pohledávky za REI, v souhrnné výši 2.300.000 Kč na společnost DIVE za cenu 1.350.000 Kč (tj. za 59 % nominální hodnoty pohledávek). Cenu za postoupení měla společnost DIVE uhradit společnosti ZEKA v den uzavření smlouvy o postoupení.

Společnost ZEKA ve smlouvě uvedla, že pohledávky byly sporné a o jejich zaplacení bylo vedeno soudní řízení (již byly zaplaceny soudní poplatky). Společnost ZEKA měla předat DIVE veškeré listiny a elektronické soubory, prokazující existenci a stav pohledávek do 15 dnů. Smluvní strany se dohodly na pokutě 100.000 Kč za každý den prodlení s předáním podkladů (veškerých listin a elektronických souborů prokazujících existenci a stav pohledávek, lhůta předložení do 15 dnů), kterou měla společnost ZEKA uhradit společnosti DIVE, a na pokutě 100.000 Kč za každý den prodlení s předáváním přehledů, kterou měla společnost DIVE uhradit společnosti ZEKA.

DIVE byla typická, účelově založená, schránková společnost. Jejím registrovaným společníkem byla jiná schránková společnost, sídlící v office house v daňovém ráji na souostroví Seychely. Skutečný vlastník a koncový uživatel výhod sice nebyl nikdy odhalen, ale s velkou mírou pravděpodobnosti se jednalo buď o osobu spřízněnou se společností ZEKA, nebo jednající na základě pokynů ze ZEKA.

Insolvenční řízení ZEKA bylo zahájeno dne 4.10.2012.

Dne 5.10.2012 byl soudem prohlášen úpadek společnosti.

Škoda

Vzhledem k tomu, že společnost ZEKA postoupila své pohledávky ve výši 2.300.000 Kč za státní bonitní společností, které měly být relativně snadno vymahatelné (ke každé pohledávce již existoval titul, pravomocné soudní rozhodnutí na vydání bezdůvodného obohacení), kupní cena 1.350.000 Kč vůbec neodpovídala tržní hodnotě postupovaných pohledávek. Akcionář ZEKA tak v období pouhých 14 dnů před zahájením insolvenčního řízení vyvedl ze společnosti bonitní pohledávky ve výši 2.300.000 Kč na schránkovou, nebonitní společnost z daňového ráje za cenu 1.350.000 Kč. Vzhledem k tomu, že DIVE za postoupení pohledávek nakonec společnosti ZEKA vůbec nezaplatil, společnost ZEKA tak přišla o majetek ve výši 2.300.000 Kč.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

  • 2011-2012: Společnost ZEKA se ocitla ve finančních problémech.
  • 31.8.2012: ZEKA eviduje 57 pohledávek za státní společností REI ve výši 2.300.000 Kč.
  • 20.9.2012: ZEKA postoupila pohledávky za REI ve výši 2.300.000 Kč na společnost DIVE za cenu 1.350.000 Kč.
  • 4.10.2012: Bylo zahájeno insolvenční řízení ZEKA.
  • 5.10.2012: Soud prohlásil úpadek ZEKA.
  • 22.4.2014: Na majetek ZEKA byl prohlášen konkurz.

Schéma: vyvedení bonitních pohledávek na nebonitní společnost, bez protiplnění
Maskování: smlouvou o postoupení pohledávek

obr-1e65e385bc10b2f5e310a3ff5508cdde