Případ č. 24: Vyvedení bonitních pohledávek postoupením na skořápkovou společnost

26. 5. 2020 - Surveilligence / Asset Stripping Cases

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem.

Případ č. 24: Vyvedení bonitních pohledávek společnosti za svým akcionářem postoupením na skořápkovou společnost

Společnost postoupila bonitní pohledávky za svým akcionářem na skořápkovou společnost, kterou skrytě ovládal ten samý akcionář, který následně zajistil, aby tyto nikdy nebyly splaceny.

O společnosti

Akciová společnost BALEARE se v důsledku finančních problémů ocitla v úpadkové situaci.

Dne 31. 8. 2014, tj. měsíc před zahájením insolvenčního řízení (v říjnu 2014), opustil funkci místopředsedy představenstva pan Václav, který působil ve vedení společnosti BALEARE téměř čtyři roky a byl zároveň jedním z akcionářů BALEARE.

V období od 30. 6. 2010 do 31. 7. 2011 společnost BALEARE postupně poskytla Václavovi peněžní prostředky v milionových částkách, které však Václav vůbec nesplácel. Celkový objem pohledávek BALEARE za Václavem tak dosáhl souhrnné výše 6.466.104 Kč k 31. 12. 2011.

Václav byl rovněž společníkem v několika firmách, se kterými společnost BALEARE uskutečnila v roce 2014 obchody ve výši stovek milionů českých korun.

Schéma vyvedení majetku

Společnost BALEARE uzavřela se společností Herold Inc. smlouvu o postoupení pohledávek, datovanou 7. 10. 2011. Na základě této smlouvy postoupila BALEARE na Herold Inc. celkem 14 pohledávek za Václavem v souhrnné výši 6.466.104 Kč za cenu 3.955.363 Kč (tj. 61,2 % z jejich nominální hodnoty).

Herold Inc. byla netransparentní skořápková společnost se sídlem v daňovém ráji na Marshallových ostrovech. Její ovládající osoby sice nebylo možné ve veřejných zdrojích zjistit, ale ve skutečnosti ji ovládal pan Václav.

Herold Inc. se zavázal uhradit za postoupené pohledávky částku 3.955.363 Kč do 30. 6. 2012. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o postoupení pohledávek z 30. 6. 2012 měl Herold Inc. uhradit BALEARE dlužnou částku v jednotlivých splátkách ve výši 500.000 Kč, přičemž poslední splátka měla být ve výši 455.363 Kč.
V září 2014 bylo zahájeno insolvenční řízení společnosti BALEARE a bylo rozhodnuto o úpadku společnosti.

Ke dni zahájení insolvenčního řízení BALEARE neuhradil Herold Inc. nic z ceny za postoupení pohledávek. Jak se zjistilo z následného šetření, společnost BALEARE evidovala v účetnictví splátky pohledávek za Herold Inc. se splatnostmi až v následujících letech, tj. v období od roku 2015 do roku 2018.

Škoda

Pan Václav, akcionář poškozené společnosti BALEARE, tak vyvedl ze společnosti majetek ve formě bonitních pohledávek za sebou samým v souhrnné výši 6.466.104 Kč. Tyto pohledávky postoupil na Herold Inc., nebonitní skořápkovou společnost se sídlem v daňovém ráji, za cenu dosahující pouze 61,2 % (tj. 3.955.363 Kč) z hodnoty postoupených pohledávek.

Ke dni zahájení insolvenčního řízení BALEARE však společnost Herold Inc. cenu za postoupení ve výši 3.955.363 Kč neuhradila.

Vzhledem k tomu, že se insolvenčnímu správci nepodařilo od Herold Inc. vymoct ani část ceny za postoupení, akcionář společnosti BALEARE poškodil jak společnost BALEARE, tak její věřitele, o majetek (bonitní pohledávky) v hodnotě 6.466.104 Kč.

Schéma: vyvedení bonitních pohledávek
Maskování: postoupením na skořápkovou společnost

obr-428d97cb22404fd56e7e972d95e293c6