Případ č. 26: Vyvedení peněžní hotovosti z majetku úpadce, a to uznáním a uhrazením fiktivní pokuty

10. 6. 2020 - Surveilligence / Asset Stripping Cases

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem.

Případ č. 26: Vyvedení peněžní hotovosti z majetku úpadce, a to uznáním a uhrazením fiktivní pokuty

Akcionáři stavební společnosti, která byla v té době fakticky v předúpadkové situaci a nesplácela své závazky jiným dodavatelům, uhradili spřízněné společnosti pokutu za prodlení s dokončením stavby ve výši 18.000.000 Kč. Zároveň se zbavili své pohledávky ze zádržného ve výši 20.500.450 Kč za objednatelem stavby, a to postoupením na nově založenou a netransparentní spřízněnou společnost.

Schéma

Smlouva o výstavbě domu, významné smluvní pokuty a prodlení s výstavbou
Stavební firma KONSTRUKT byla v oboru pojem. Začátkem roku 2012 ale začaly na veřejnost prosakovat zprávy, že má vážné finanční problémy. Znepokojivé informace společnost odrážela tvrzeními, že nabírá nové zakázky i lidi. Společnost KONSTRUKT se nakonec konkurzu nevyhnula. Dne 10. 8. 2015 bylo zahájeno insolvenční řízení společnosti a dne 20. 1. 2016 byl soudem zjištěn její úpadek.

KONSTRUKT (jako zhotovitel) uzavřel se společností ROZVOJ (jako objednavatel) smlouvu o dílo, datovanou 20. 10. 2012, na výstavbu polyfunkčního domu v Praze za 259.395.881 Kč. Dům měl být objednavateli předán za 19 měsíců, tj. nejpozději dne 20. 5. 2014.
Zhotovitel (KONSTRUKT) se zavázal zaplatit objednateli (ROZVOJ) smluvní pokutu 100.000 Kč za každý den prodlení s dokončením díla. ROZVOJ smluvně stanovil nárok na náhradu škody až do výše 100.000.000 Kč, včetně ušlého zisku. Celková výše smluvních pokut neměla nepřesáhnout 12 % z ceny díla.

Úhrada pokuty
Dílo bylo ve skutečnosti předáno až 22. 5. 2015, tj. s ročním zpožděním. KONSTRUKT prodlení při výstavbě uznal a dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo, uzavřeným dne 20. 12. 2014, se zavázal uhradit ROZVOJ smluvní pokutu.

Dne 29. 3. 2015, tj. 4 měsíce před zahájením insolvenčního řízení, v době, kdy byla společnost KONSTRUKT již v předúpadkovém stavu a nesplácela své závazky jiným dodavatelům, uhradila ze svého bankovního účtu smluvní pokutu ve výši 18.000.000 Kč společnosti ROZVOJ.

Na první pohled by se platba pokuty jevila jako standardní součást podnikání KONSTRUKT ve stavebnictví. V případě opožděného dodání díla je nárok objednatele na uplatnění pokuty legitimní. Ve skutečnosti však úhrada pokuty byla dopředu naplánována za účelem vyvedení prostředků z úpadce KONSTRUKT a záchrany co největšího objemu majetku před věřiteli KONSTRUKT. Svědčilo o tom několik skutečností, které jsou popsány níže.

Vazby mezi dodavatelem a objednatelem stavby
Společnost KONSTRUKT byla se společností ROZVOJ personálně propojená osobou pana Martina, který byl v období od 3. 11. 2013 do 11. 10. 2014 předsedou představenstva a jedním z akcionářů společnosti KONSTRUKT.

Ze zápisu jednání mimořádné valné hromady ROZVOJ, konané dne 24. 4. 2015, vyplynulo, že 70 % akcií společnosti ROZVOJ vlastní společnost DARET. Členkou dozorčí rady DARET byla od 12. 12. 2007 do 12. 3. 2015 paní Zuzana. Ta byla od 22. 6. 2012 členkou správní rady obecně prospěšné společnosti TASIT, jejímž členem byl od 18. 3. 2013 také pan Martin.

O skluzu věděli, ale neřešili ho
Z dostupné dokumentace vyplývá, že předseda představenstva pan Martin o skluzu při výstavbě polyfunkčního domu věděl a výši smluvních pokut si velmi dobře uvědomoval.
Zpoždění v rozsahu 11 týdnů bylo konstatováno již po půl roce výstavby. I když se v zápisech z kontrolních dnů uvádí, že si byl zhotovitel KONSTRUKT těchto skutečností vědom a sliboval nápravu, prodlení se nadále zvětšovalo.

V březnu 2014, tj. dva měsíce před vypršením původního termínu, KONSTRUKT žádal ROZVOJ o posun na 31. 8. 2014 z důvodu objektivních okolností, které měly podstatný vliv na prodlení výstavby (geologické podmínky při výkopových pracích, skutečné uložení optického kabelu, změny v projektové dokumentaci ke statice, klimatické podmínky při výstavbě základů). Na zpoždění však měl vliv také přístup investora (opožděné předkládání klientských změn nebo zpoždění při dodatkování změn díla). Investor v zápisech z kontrolních dnů vytkl zhotoviteli vážné problémy ve výrobní přípravě, respektive nedostatky ve výběru subdodavatelů a jejich včasné zapojení do výstavby.

Postoupení pohledávek KONSTRUKT za ROZVOJ z titulu zádržného na spřízněnou společnost SOLVER
V listopadu 2014 založili akcionáři společnosti KONSTRUKT společnost SOLVER.
Dne 26. 2. 2015 podepsal KONSTRUKT s ROZVOJ dodatek č. 5, ve kterém byl definován závazek ROZVOJ vůči společnosti KONSTRUKT z titulu zádržného ve výši 20.500.450 Kč a podmínky jeho splácení.

V tentýž den postoupil KONSTRUKT tuto pohledávku na spřízněnou společnost SOLVER s tím, že SOLVER zaplatí za postoupené pohledávky do 26. 2. 2016 a že KONSTRUKT má právo od smlouvy odstoupit, když ROZVOJ nesplatí SOLVER své závazky z titulu zádržného do 31. 3. 2015.
SOLVER však uhradil společnosti KONSTRUKT pouze 2.750.000 Kč, a to dvěma bankovními převody ve dnech 26. 6. 2015 a 28. 6. 2015. I když SOLVER neuhradil celou výši svého závazku vůči KONSTRUKT z titulu postoupeného zádržného, KONSTRUKT od smlouvy o postoupení neodstoupil.

Dopady

Společnost KONSTRUKT měla v roce 2014 a 2015 již vážné finanční problémy, a proto již své závazky vůči dodavatelům nehradila v plné výši.
Polyfunkční dům byl zkolaudován v prosinci 2014. Dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2014 KONSTRUKT uznal smluvní sankci od ROZVOJ ve výši 18.000.000 Kč za prodlení při výstavbě. Společnost KONSTRUKT se zavázala uhradit pokutu do 28. 2. 2015. O měsíc později KONSTRUKT uhradil smluvní pokutu od ROZVOJ v celkové výši 18.000.000 Kč bankovním převodem dne 29. 3. 2015.

Vzhledem ke ztracené dokumentaci, a to například zápisů z kontrolních dnů, zápisů ze zasedání představenstva, komunikace projektového týmu s ROZVOJ, nebylo možné zpětně posoudit, do jaké míry je nárok ROZVOJ z titulu smluvní pokuty ve výši 18.000.000 Kč oprávněný.
Společnost KONSTRUKT evidovala ke dni 20. 12. 2014 (tj. k datu uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, kterým uznala smluvní sankci od ROZVOJ ve výši 18.000.000 Kč) pohledávku za ROZVOJ z titulu zádržného v celkové výši 20.500.450 Kč.

Vzhledem k běžné praxi zápočtů svých pohledávek a závazků, které KONSTRUKT pravidelně uskutečňoval v období let 2013 až 2015, mohl s ROZVOJ vypořádat své vzájemné pohledávky a závazky zápočtem a nemusel tak uhradit hotovostní prostředky ve výši 18.000.000 Kč bankovním převodem na účet ROZVOJ. Z uvedeného vyplývá, že kdyby KONSTRUKT nepostoupil svou pohledávku ve výši 20.500.450 Kč na SOLVER, mohl ji započíst vůči svému závazku ze smluvní pokuty.

SOLVER uhradila společnosti KONSTRUKT za postoupené pohledávky z titulu zádržného pouze 2.750.000 Kč, celkem tak dlužila KONSTRUKT částku 17.750.450 Kč. SOLVER tuto částku již nikdy nesplatila.
Z hlediska finančního řízení je značně neobvyklé, aby se společnost KONSTRUKT zbavovala svého majetku (pohledávky ze zádržného) a zároveň uznala pokutu, kterou okamžitě uhradila v hotovosti.

Společnost KONSTRUKT, která byla v té době fakticky v předúpadkové situaci a nesplácela své závazky jiným dodavatelům, uhradila ze svého bankovního účtu pokutu ve výši 18.000.000 Kč společnosti ROZVOJ.
Tím, že KONSTRUKT postoupil své pohledávky z titulu zádržného a víceprací v celkové výši 20.500.450 Kč za ROZVOJ na společnost SOLVER, společnost tímto postoupením změnila svého dlužníka z bonitní společnosti ROZVOJ na nově založenou a netransparentní spřízněnou společnost SOLVER.

Škoda

Jednáním statutárních orgánů KONSTRUKT tak došlo k vyvedení peněžních prostředků ve výši 18.000.000 Kč na účet spřízněné společnosti ROZVOJ. Uvedené jednání naplňovalo znaky trestného činu poškozování věřitele tím, že KONSTRUKT uhradil část svých závazků spřízněné společnosti, přičemž již byl v té době fakticky v úpadku a nesplácel své starší závazky jiným dodavatelům.

Společnost KONSTRUKT se zbavila své pohledávky ze zádržného ve výši 20.500.450 Kč za ROZVOJ postoupením na nově založenou a netransparentní, spřízněnou společnost SOLVER. Protože SOLVER uhradil pouze částku 2.750.000 Kč a víc se KONSTRUKT nepodařilo vymoct, celková škoda KONSTRUKT za postoupení byla 17.750.450 Kč.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

 • 20.10.2012 Stavební společnost KONSTRUKT jako zhotovitel uzavřela se společností ROZVOJ jako objednavatelem smlouvu o výstavbě polyfunkčního domu za cenu 259.395.881 Kč, s termínem dokončení do 19 měsíců, tj. do 20. 5. 2014.
 • Březen 2014 KONSTRUKT požádal dopisem ROZVOJ o posun termínu předání díla na 31. 8. 2014.
 • 20.5.2014 Vypršel původní termín dokončení díla.
 • Prosinec 2014 Polyfunkční dům byl zkolaudován.
 • 21.11.2014 Akcionáři KONSTRUKT založili společnost SOLVER.
 • 20.12.2014 Byl uzavřen dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo. KONSTRUKT uznal smluvní sankci od ROZVOJ ve výši 18.000.000 Kč za prodlení při výstavbě.
 • 26.2.2015 KONSTRUKT podepsal s ROZVOJ dodatek č. 5, ve kterém byl definován závazek ROZVOJ vůči společnosti KONSTRUKT z titulu zádržného ve výši 20.500.450 Kč.
 • 26.2.2015 KONSTRUKT postoupil pohledávku za ROZVOJ na spřízněnou společnost SOLVER, která za pohledávky uhradila KONSTRUKT pouze 2.750.000 Kč.
 • 29.3.2015 KONSTRUKT uhradil ROZVOJ smluvní pokutu ve výši 18.000.000 Kč.
 • 22.5.2015 Došlo k předání polyfunkčního domu.
 • 10.8.2015 Bylo zahájeno insolvenční řízení KONSTRUKT.
 • 20.1.2016 Byl zjištěn úpadek dlužníka KONSTRUKT.

Schéma: vyvedení peněžní hotovosti z majetku úpadce
Maskování: uznáním a uhrazením fiktivní pokuty

obr-8a57a8a6001231f10e1993e65658e931