Případ č. 27: Vyvedení bonitních pohledávek úpadce za členy představenstva pomocí zápočtu

17. 6. 2020 - Surveilligence / Asset Stripping Cases

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem.

Případ č. 27: Vyvedení bonitních pohledávek úpadce za členy představenstva pomocí zápočtu

Členové představenstva vyvedli ze stavební firmy bonitní pohledávky za sebou samými pomocí jejich postoupení a následným započtením s fiktivními pohledávkami od dceřiné společnosti.

Schéma

Krátce před zahájeném insolvenčního řízení vyvedli členové představenstva společnosti REGIO pohledávky společnosti za sebou samými ve výši 2.627.625 Kč. Aby tyto své závazky mohli vypořádat bez nutnosti je uhradit peněžními prostředky, zařídili jejich postoupení ze společnosti REGIO na dceřinou společnost REGIO SK. Rovněž zařídili, aby REGIO SK postoupilo na mateřskou společnost REGIO své pochybné a nevymožitelné pohledávky za ruskou pobočkou české společnosti FIN. Společnosti REGIO a REGIO SK následně své pohledávky a závazky započetly.
Členové představenstva si byli vědomi nedostatku likvidních prostředků na uspokojení nároků všech věřitelů společnosti REGIO, která se od počátku roku 2013 nacházela ve stavu faktického úpadku. Následující schéma proto vytvořili za účelem zbavení se svých dluhů vůči REGIO.

Vznik pohledávek za členy představenstva
Petr a František byli členové představenstva společnosti REGIO. Ještě na jaře 2013 za nimi společnost REGIO evidovala pohledávky v celkové výši 2.627.625 Kč. Byly to dluhy, které souvisely s rekonstrukcemi jejich rekreačních bungalovů ve známém horském středisku. REGIO své pohledávky po členech představenstva nevymáhala.

Postoupení pohledávek společnosti REGIO SK na REGIO
Na základě smlouvy o postoupení pohledávek, datované dne 24. 4. 2013, REGIO SK postoupila společnosti REGIO své pohledávky ve výši 399.748 EUR (cca 10.273.523 Kč) včetně jejich příslušenství. Jednalo se o pohledávky vyplývající z vystavených faktur za uskutečněné práce pro ruskou pobočku české společnosti FIN. Úplata za postoupení byla sjednána ve výši 399.748 EUR (cca 10.273.523 Kč) se splatností do 1. 1. 2014.
Pohledávka za FIN, kterou REGIO získal, byla sporná. Na rozdíl od bonitních pohledávek, kterých se REGIO předtím i potom zbavoval (například svých pohledávek za zmiňovanými členy představenstva REGIO). Pravým smyslem postupování však bylo vytvořit prostor pro zápočty.

Postoupení pohledávek za členy představenstva REGIO na společnost REGIO SK
Po pěti dnech, tedy 29. 4. 2013, společnost REGIO (na základě smlouvy o postoupení pohledávek) postoupila společnosti REGIO SK své pohledávky za panem Petrem a panem Františkem (z titulu rekonstrukce jejich rekreačních bungalovů) v celkové výši 2.659.360 Kč. Úplata za postoupení pohledávek ve výši 2.659.360 Kč měla být vypořádána zápočtem s pohledávkou REGIO SK za společností REGIO ve stejné výši.

Započtení pohledávek a závazků REGIO
Vzájemné závazky a pohledávky mezi REGIO a REGIO SK byly vypořádány ke dni 29. 4. 2013, kdy obě společnosti uzavřely dohodu o započtení vzájemných pohledávek a závazků. Tato dohoda, kterou obě strany započetly své vzájemné pohledávky a závazky ve výši 2.659.360 Kč, byla uzavřena pouhé tři měsíce před zahájením insolvenčního řízení REGIO.

Z účetních záznamů REGIO vyplývá, že před zahájením insolvenčního řízení uskutečnil REGIO s REGIO SK dalších pět zápočtů vzájemných pohledávek a závazků v celkové výši 7.363.197 Kč. Obdobným způsobem REGIO uskutečnil zápočty i s jinými vybranými osobami, včetně spřízněných, a pokračoval i po zahájení insolvenčního řízení dne 13. 8. 2018, kdy uskutečnil zápočty v celkové výši 25.270.993 Kč (viz CHRONOLOGIE PŘÍPADU).

Škoda

Ačkoli Petr a František, členové představenstva REGIO, věděli, že společnost je v tíživé finanční situaci, krátce před zahájením insolvenčního řízení vyvedli pohledávky společnosti za sebou samými ve výši 2.627.625 Kč. Aby tyto své závazky mohli vypořádat bez nutnosti je uhradit peněžními prostředky, zařídili jejich postoupení ze společnosti REGIO na dceřinou společnost REGIO SK. Následně pohledávku z titulu ceny postoupení započetli se závazky REGIO vůči REGIO SK z titulu postoupených fiktivních pohledávek na REGIO.
Místo bonitních pohledávek za svými členy představenstva tak společnosti REGIO získala nevymožitelné fiktivní pohledávky za ruskou pobočkou české společnosti FIN, které nebyly nikdy uhrazeny.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

  • 24.4.2013 Společnost REGIO SK postoupila, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávek, dceřiné společnosti REGIO pohledávku ve výši 399.748 EUR (cca 10.273.523 Kč) za práce uskutečněné pro ruskou pobočku společnosti FIN. Úplata za postoupení byla sjednána ve výši 399.748 EUR (cca 10.273.523 Kč) se splatností do 1. 1. 2014.
  • 29.4.2013 REGIO postoupil, na základě smlouvy o postoupení pohledávek, dceřiné REGIO SK pohledávky za členy představenstva, panem Petrem a Františkem, v celkové výši 2.659.360 Kč. Úplata ve výši 2.659.360 Kč měla být započtena s pohledávkami REGIO SK.
  • 29.4.2013 REGIO uzavřel s REGIO SK dohodu o započtení vzájemných pohledávek a závazků, na základě které došlo k započtení pohledávek a závazků ve výši 2.659.360 Kč.
  • 13.8.2013 Bylo zahájeno insolvenční řízení REGIO.
  • 30.8.2013 Soud předběžným opatřením zakázal REGIO zápočty vzájemných pohledávek a závazků.
  • 15.1.2014 Byl zjištěn úpadek REGIO.
  • 15.4.2014 Byla povolena reorganizace REGIO.
  • 22.11.2014 Reorganizace REGIO byla přeměněna v konkurz.

Schéma: vyvedení bonitních pohledávek z majetku úpadce
Maskování: zápočtem s fiktivními pohledávkami

obr-df5c405021d7d55e31a8770f20813490