Případ č. 28: Vyvedení peněžních prostředků úpadce masivním nákupem materiálu přes spřízněné schránkové společnosti

23. 6. 2020 - Surveilligence / Asset Stripping Cases

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem.

Případ č. 28: Vyvedení peněžních prostředků úpadce masivním nákupem materiálu přes spřízněné schránkové společnosti, v období několika měsíců před zahájením insolvenčního řízení

Společnost FEST-IN, v úpadkovém stavu, odebrala od spřízněných schránkových společností, v období pěti až devíti měsíců před zahájením insolvenčního řízení, materiál ve fakturované částce 293 mil. Kč. Společnost FEST-IN pořizovala tento materiál za vyšší než tržní cenu, část materiálu byla odebrána pouze fiktivně a část materiálu vůbec nebyla nutná, proto byl materiál jako nepotřebný převeden na sklad.

Schéma

O společnosti
Podnikatelská skupina FESTER působila v oblasti zpracování dřeva. Dne 15. 7. 2006 založila společnost FEST-IN, která se stala její vlajkovou lodí v oblasti zpracování dřeva. Insolvenční řízení mateřské společnosti FESTER bylo zahájeno 8. 10. 2014, insolvenční řízení FEST-IN následovalo po několika dnech a bylo zahájeno 15. 10. 2014.

Klíčovou osobou ve skupině FESTER byl od listopadu 2010 do srpna 2014 pan Milan, který byl místopředseda představenstva společnosti FESTER a zároveň jejím skrytým akcionářem.
Pan Milan ovládal další společnosti, ze kterých byly čtyři zapojené do nestandardních obchodů s FEST-IN, v posledních měsících její existence před zahájením insolvenčního řízení. Jednalo se o společnosti VENUS, SPARTAK, ROADEX a BASED. Kromě VENUS neměla žádná ze společností své webové stránky, neexistovaly na ně žádné reference, nepublikovaly žádné výsledky hospodaření za roky 2013 a 2014 a ani žádné relevantní marketingové a obchodní informace ve veřejných zdrojích, které by potvrzovaly obvyklé fungování a aktivity společnosti. Předmět činnosti rovněž nesouvisel s obchodem se dřevem.

O dalších zúčastněných společnostech
Akciová společnost VENUS, se sídlem v Praze, byla zapsána do obchodního rejstříku 6. 5. 1997. Předmětem podnikání společnosti bylo poskytování služeb v celním řízení, pronajímání nemovitostí, správa pohledávek a poskytování komerčního ručení. V roce 2013 byly tržby za prodej zboží a vlastních výrobků a služeb ve výši 193,6 mil. Kč a společnost vytvořila ztrátu za účetní období ve výši 50,7 mil. Kč. Majoritním akcionářem společnosti s 60,69% podílem byl pan Milan.

Společnost s ručením omezeným SPARTAK, se sídlem v Praze, byla zapsána do obchodního rejstříku 10. 2. 2012. Předmětem činnosti společnosti byl pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a výroba rafinovaných ropných produktů. Milan byl jediným společníkem společnosti.

Společnost s ručením omezeným ROADEX, se sídlem v Ostravě, byla zapsána do obchodního rejstříku 30. 6. 2013. Předmětem činnosti společnosti byl pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Milan byl jediným společníkem od 12. 9. 2013.

Společnost s ručením omezeným BASED, se sídlem v Praze, byla zapsána do obchodního rejstříku dne 7. 2. 2013. Předmětem činnosti byla výroba rafinovaných ropných produktů a ostatní profesní, vědecké a technické činnosti. Jediným společníkem byl pan Petr, který byl rovněž jediným společníkem společnosti INVEST od 15. 11. 2014. Předcházejícím jediným společníkem INVEST byl pražský advokát Karel.

Ten byl členem dozorčí rady společnosti BLUEROCK, která je jediným společníkem společnosti SOLUTION. Jediným společníkem a jednatelem SOLUTION byl až do 14. 9. 2014 pan Milan ze společnosti FESTER. Na jedné z kupních smluv, kterou uzavřel BASED s FEST-IN dne 2. 1. 2014, byl uveden kontaktní e-mail paní Radky, která byla v tom období členkou statutárních a kontrolních orgánů deseti společností ovládaných panem Milanem.

Transakce

V období několika měsíců před zahájením insolvenčního řízení společnost FEST-IN, jako odběratel, uzavřela se společnostmi VENUS, SPARTAK, ROADEX a BASED, jako dodavateli, sedm kupních smluv na dodávku dříví. První smlouva byla uzavřena dne 2. 1. 2014, tj. v období devět měsíců před zahájením insolvenčního řízení, poslední dne 10. 4. 2014, tj. v období pěti měsíců před zahájením insolvenčního řízení.

V období od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2014 tak společnost FEST-IN nakoupila dříví od spřízněných společností ovládaných Milanem v celkové hodnotě 293.051.386 Kč. Tato částka tvořila celkem 22 % ze všech přijatých faktur za uvedené období.

Společnost FEST-IN nakupovala od spřízněných společností dříví za nevýhodných obchodních podmínek s následujícími příznaky nestandardnosti:

 • Všechny dodavatelské společnosti byly ovládány panem Milanem, který byl skrytým akcionářem FESTER a ovládal rovněž FEST-IN. Propojenost se společností BASED byla úmyslně zastřená.
 • Společnosti SPARTAK, ROADEX a BASED byly schránkové nastrčené společnosti, které jinak nevyvíjely žádnou aktivitu. Žádná ze společností neměla své webové stránky, neexistovaly na ně žádné reference, nepublikovaly žádné výsledky hospodaření za roky 2013 a 2014 a ani žádné relevantní marketingové a obchodní informace ve veřejných zdrojích, které by potvrzovaly obvyklé fungování a aktivity společnosti.
 • Předmět činnosti dodavatelů rovněž nesouvisel s obchodem se dřívím.
 • Smlouvy s FEST-IN nestanovovaly celkovou cenu nakoupeného dříví.
 • Smlouvy se odkazovaly na ceník, který měl být uveden v příloze smlouvy, avšak přiložen nebyl.
 • Kontrolní mechanismy ve FEST-IN nesledovaly nákladové ceny dle ceny jednotlivých sortimentů, ale využívaly tzv. průměrnou a fázovou cenu. Tento postup neumožňoval kontrolu a porovnání smluvních a skutečných cen.
 • Doba plnění byla stanovena od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014, ale fakturace od VENUS a BASED pokračovala i po tomto termínu.

Škoda

Společnost FEST-IN odebrala v období posledních devíti měsíců před zahájením insolvenčního řízení od spřízněných společností materiál v hodnotě 293 mil. Kč. Společnost FEST-IN pořizovala tento materiál za vyšší než tržní cenu, část materiálu byla odebrána pouze fiktivně a k žádnému plnění nedošlo a část materiálu vůbec nebyla nutná, a materiál byl proto jako nepotřebný převeden na sklad.
Z prověřování vyplynulo, že FEST-IN:

 • Pořídil dříví za významně vyšší než tržní cenu, odhadovaná ztráta dosáhla přibližně 24 mil. Kč.
 • Uhradil faktury ve výši 42 mil. Kč, u kterých se nepodařilo dohledat žádné dodací doklady nebo jiné doklady, které by prokazovaly přijetí plnění od dodavatelů.
 • Pořídil dříví ve fakturované hodnotě 18 mil. Kč, které bylo pouze naskladněno, ale nikdy nebylo využito ve výrobě. Jednalo se buď o nepotřebnou surovinu, nebo tato měla nestandardní rozměry či materiálové vlastnosti.

Dopady

Dne 23. 10. 2014 byl soudem zjištěn úpadek společnosti FEST-IN ve formě platební neschopnosti. Do insolvenčního řízení přihlásilo 200 věřitelů pohledávky v celkové výši 5.210.900.950 Kč. O způsobu řešení úpadku rozhodl soud dne 24. 1. 2015 a povolil reorganizaci společnosti FEST-IN.

Dne 23. 6. 2016 rozhodl soud tak, že předložený reorganizační plán společnosti FEST-IN zamítá a reorganizaci povolenou usnesením soudu dne 24. 1. 2015 přeměňuje v konkurz.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

 • 15.7.2006 Společnost FEST-IN byla jako součást podnikatelské skupiny FESTER zapsána do obchodního rejstříku.
 • 2014 Podnikatelská skupina FESTER má finanční problémy, které ve druhé polovině roku 2014 vyústily v zahájení insolvenčního řízení s jednotlivými společnostmi skupiny.
 • 2.1.2014 Devět měsíců před zahájením insolvenčního řízení uzavřela společnost FEST-IN jako odběratel se spřízněnými společnostmi jako dodavateli první kupní smlouvu o dodávkách dříví.
 • 10.4.2014 Pět měsíců před zahájením insolvenčního řízení uzavřela společnost FEST-IN jako odběratel se se spřízněnými společnostmi jako dodavateli poslední kupní smlouvu o dodávkách dříví.
 • 8.10.2014 S mateřskou společností FESTER bylo zahájeno insolvenční řízení.
 • 15.10.2014 S dceřinou společností FEST-IN bylo zahájeno insolvenční řízení.
 • 1.1.2014-31.10.2014 Společnost FEST-IN ve sledovaném období uhradila spřízněným netransparentním společnostem bez podnikatelské historie dříví v celkové hodnotě 293.051.386 Kč.
 • 23.10.2014 Soudem byl zjištěn úpadek společnosti FEST-IN.
 • 24.1.2015 Soud povolil reorganizaci společnosti FEST-IN.
 • 23.6.2016 Soud zamítl ozdravný plán společnosti FEST-IN a reorganizaci přeměnil v konkurz.

Schéma: vyvedení peněžních prostředků z majetku úpadce
Maskování: masivním nákupem materiálu přes spřízněné schránkové společnosti

obr-bd1116760af35e1fb88f883ba78dc29b