Čím se řídíme

Profesionální jednání

Obchodní název Surveilligence rozvíjíme jako synonymum kvalitních, profesionálních a vysoce odborných služeb poskytovaných našim klientům. Každý specialista, který pracuje v naší společnosti, se musí chovat a jednat tak, aby nepoškodil dobré jméno Surveilligence. Dodržujeme a respektujeme zákony, základní lidské hodnoty, právní předpisy a etické principy v podnikání. Díky kvalitně odvedené práci a z ní plynoucí spokojenosti našich klientů s nimi udržujeme dlouhodobé profesionální vztahy.

Nezávislost

Jsme nezávislá a transparentní společnost bez dalších skrytých vlastnických vztahů s třetími stranami. Vyhýbáme se obchodním vztahům a závazkům, jež by mohly ohrozit naši nezávislost.

Objektivita a nestrannost

Ke každému klientovi a projektu přistupujeme objektivně a nestranně. Dodržováním legislativy a etických principů budujeme s obchodními partnery vztahy založené na důvěře, objektivitě a nestrannosti.

Odborné schopnosti

Klademe důraz na vzdělávání našich specialistů a zvyšování jejich kvalifikace, ať už splněním podmínek přijetí v profesních sdruženích, nebo účastí na specializovaných vzdělávacích seminářích a studiem odborné literatury. Jsme členy nejrenomovanější Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), která od svých členů vyžaduje plnit náročná kritéria a požadavky v oblasti etiky, profesionality a odbornosti.

Diskrétnost, mlčenlivost a zachovávání důvěrnosti informací

Uvědomujeme si, že naši klienti nám absolutně důvěřují. Vážíme si jejich důvěry, proto striktně dbáme na profesionální zpracování a zálohování získaných údajů a ochranu těchto citlivých informací před možným zneužitím. Každý pracovník společnosti Surveilligence má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech informacích, ať už mu je svěřili přímo naši klienti, nebo se je dozvěděl během své práce.

Vztahy s třetími stranami

S cílem vytvářet dlouhodobé obchodní vztahy dbáme na korektní vztahy nejen s našimi klienty, ale také s třetími stranami – našimi pracovníky, obchodními partnery a spolupracujícími organizacemi. Jsme si vědomi svých závazků vůči našim pracovníkům, klientům, obchodním partnerům a třetím stranám. Uvědomujeme si, že čestný a spravedlivý přístup při rozvíjení našich obchodních aktivit je hlavním předpokladem dlouhodobé udržitelnosti našeho podnikání.

Střet zájmů a korupční praktiky

Vždy se snažíme zamezit střetu zájmů, jenž by mohl vzniknout mezi našimi pracovníky a klienty, obchodními partnery a třetími stranami. Korupční jednání považujeme za nepřípustné a máme na paměti, že naším úkolem je přispívat právě k jeho eliminaci.

Etický kodex
Důvěra, profesionalita, spolehlivost a etické jednání tvoří základ naší činnosti. Řídíme se profesním etickým kodexem vyšetřovatelů podvodů ACFE, který kromě jiného obsahuje následující klíčové body:

  • profesionalita při provádění povinností,
  • nepodílet se na nezákonných a neetických aktivitách,
  • nepodílet se na zakázkách při existenci střetu zájmů,
  • přijímat pouze takové zakázky, které jsou v souladu s naším profesním etickým kodexem,
  • jednat vždy v souladu s legislativou,
  • nevyjadřovat se o vině, resp. nevině zúčastněných osob a třetích stran,
  • nezveřejňovat informace a neposkytovat je třetím stranám,
  • neustále zvyšovat kompetentnost a zefektivňovat služby.