Reference

Vzhledem k důvěrným vztahům s našimi klienty společnost Surveilligence nemůže uvádět názvy firem ani kontakt na konkrétní osoby. V případě zájmu o naše služby a naše referenční projekty vám o charakteru realizovaných projektů rádi poskytneme bližší anonymizované informace při osobním setkání.

V uplynulých letech jsme pracovali například na následujících typech projektů:

Due diligence, investigace obchodních partnerů, prověřování střetu zájmů

Desítky prověrek ročně spočívajících v investigaci pozadí vybraných fyzických a právnických osob a v identifikaci, shromažďování a ověření veřejně dostupných obchodních informací o těchto osobách. Dohledávání neohlášených vztahů a propojení. Cílem šetření bylo odhalit nepravdivé údaje, získat důkazy o nekalém jednání osob v minulosti a o jejich zapojení v podezřelých, nezákonných nebo neetických obchodních transakcích.

Vyšetřování tunelování a insolvenčních podvodů

Podpora insolvenčního správce při identifikaci a dohledání majetku společnosti, identifikace a prověřování nestandardních transakcí. Ověření podezření na vyvádění majetku ze společnosti v úpadku a na další nestandardní aktivity vlastníka společnosti. Datová analýza účetních transakcí, detailní prověření operací s majetkem a smluvní dokumentace. Zmapování peněžních toků, identifikace a prověření obchodních partnerů společnosti a prověření vybraných obchodních transakcí. Popis a kvantifikace identifikovaných rizikových případů a transakcí. Vypracování závěrečné zprávy.

Vyšetřování tunelování a vyvádění majetku

Prověření podezření na dlouholeté tunelování strojírenských společností. Zmapování vývoje ve společnosti z hlediska rozhodování managementu, vývoje finančního stavu, realizovaných obchodů, pohybů majetku a dalších událostí. Prověření jednotlivých případů a získání důkazů o nestandardních transakcích schválených statutáry. Úzká spolupráce s právní kanceláří zastupující zadavatele auditu a předložení závěrečné zprávy pro účely soudního jednání.

Dohledávání majetku společnosti v úpadku

Forenzní audit a další podpora insolvenčního správce při identifikaci a dohledání majetku společnosti. Prověření podezření na vyvádění majetku ze společnosti a na další nestandardní aktivity vlastníka společnosti. Datová analýza účetních transakcí a detailní ověření operací s majetkem a smluvní dokumentace. Zmapování peněžních toků, identifikace a prověření obchodních partnerů společnosti a prověření vybraných obchodních transakcí. Popis a kvantifikace identifikovaných rizikových případů a transakcí a vypracování závěrečné zprávy. Úzká spolupráce s insolvenčním správcem a právní kanceláří zastupující zadavatele auditu.

Podpora v soudním jednání

Podpora nového vlastníka společnosti v soudním jednání s bývalým majitelem. Forenzní audit vybraných oblastí ve společnosti zaměřený na zmapování historie obchodních operací, analýzu účetních transakcí a peněžních toků a prozkoumání aktivit zodpovědných osob ve vztahu k prověřovaným transakcím.

Vyšetřování tunelování a falšování účetnictví

Prověření podezření na tunelování společnosti a manipulaci účetních záznamů jedním z vlastníků. Datová analýza účetních transakcí, detailní prověření operací s majetkem a smluvní dokumentace, pohovory s podezřelými osobami. Prověrka na místě a sběr operativních informací. Zmapování peněžních toků, identifikace a prověření obchodních partnerů společnosti, dohledání skrytých aktiv a odčerpaných peněžních zdrojů. Dohledání informací o pozadí vybraných klíčových osob a subjektů blízkých společnosti.

Vyšetřování tunelování a korupce

Prověření podezření na tunelování dceřiné společnosti a na korupční jednání majitele. Sběr informací a prověření pozadí jedné z dceřiných společností a jejího vedení. Zmapování peněžních toků, identifikace a prověření obchodních partnerů společnosti, dohledání skrytých aktiv a odčerpaných peněžních zdrojů ze společnosti. Prověření majetkových poměrů a dohledání vybraných informací o klíčových osobách společnosti.

Vyšetřování manažerských podvodů

Prověření podezření z nezákonných činností a korupčních aktivit statutárních orgánů. Sběr informací a prověření pozadí vedení společnosti, zmapování peněžních toků, identifikace a prověření obchodních partnerů společnosti, prověření vybraných obchodních transakcí. Odhalení a vyšetření struktury komplexních obchodních operací, kterými vedení vyvádělo prostředky ze společnosti.

Vyšetřování tunelování a úvěrových podvodů

Vyšetřování tunelování a úvěrových podvodů u významného poskytovatele mikropůjček. Vedení týmu mezinárodních vyšetřovatelů. Získání důkazů a potvrzení podezření na základě intenzivních pohovorů a datových analýz.

Vyšetřování korupce

Prověření podezření z korupce vedoucího nákupu. Sběr informací o subjektu, identifikace propojení s třetími stranami, odhalení neohlášených vztahů a prověření obchodních aktivit subjektu. Identifikace majetkových poměrů a skrytých aktiv subjektu. Prověření na existenci korupčního jednání.

Forenzní audit investic

Forenzní audit vybraných investic společnosti. Kontrola smluv uzavřených se žadatelem o investici v kontextu ekonomického posouzení jejich souladu s právním řádem a interními předpisy, prověření dodržování vybraných smluvních povinností ve vztahu k posuzované investici a posouzení procesu schvalování a realizace investice z hlediska požadavků právního řádu a interních předpisů. Prověření účetní dokumentace se zaměřením zejména na schválení účetních operací investice v souladu s účelem investice, prověření účetních transakcí ve vztahu k investici a kontrola souladu použití finančních prostředků se schváleným investičním záměrem. Posouzení procesu schvalování investice z hlediska splnění požadavků definovaných v řídicí dokumentaci a vypracování vztahové analýzy s cílem identifikovat možný střet zájmů.

Pro naše klienty jsme realizovali projekty v těchto zemích:

 • Česká republika
 • Slovenská republika
 • Německo
 • Rakousko
 • Polsko
 • Bulharsko
 • Nizozemsko
 • Černá Hora
 • Rumunsko
 • Ukrajina
 • Ruská federace
 • Pobaltí

Našimi klienty jsou organizace podnikající například v těchto segmentech:

 • Služby
 • Bankovnictví a finance
 • Investiční bankovnictví a venture capital
 • Strojírenství
 • Reality, stavebnictví a development
 • Dřevozpracující průmysl
 • Nakládání s odpady
 • Lihovarnictví
 • Elektrotechnický průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Média a reklama