Případ č. 23: Vyvedení peněžních prostředků pořízením call opce na akcie spřízněné skořápkové společnosti

19. 5. 2020 - Surveilligence / Seriál o tunelování

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem.

Případ č. 23: Vyvedení peněžních prostředků pořízením call opce na akcie spřízněné skořápkové společnosti

Pouhé tři týdny před zahájením insolvenčního řízení vyvedla obchodní společnost v před-úpadkové situaci 2.000.000 Kč na spřízněnou společnost tím, že od ní získala call opci na pořízení listinných veřejně neobchodovatelných akcií jiné spřízněné skořápkové společnosti.

Schéma

O zúčastněných společnostech
Akciová společnost TINOS se ocitla v průběhu let 2011 a 2012 ve finančních problémech. V říjnu 2012 skončila v insolvenčním řízení.

Spřízněná společnost CRATE byla zapsána do obchodního rejstříku dne 15. 4. 2012. Předmětem podnikání byl pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. V období od 15. 4. 2012 do 7. 10. 2013 byla jediným společníkem CRATE společnost ADVERSE. Jedním ze společníků ADVERSE byl od založení společnosti (dne 12. 6. 2010) i jeden z akcionářů a místopředseda představenstva TINOS, pan Vladimír.

Další spřízněná společnost HADES byla zapsána do obchodního rejstříku 12. 11. 2008. Základní kapitál společnosti byl 2.000.000 Kč. Předmětem podnikání byl pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Jediným akcionářem byla společnost SATURN. Jediným členem představenstva byl rovněž pan Vladimír.

Transakce
Dne 13. 9. 2012 poškozená společnost TINOS uzavřela opční smlouvu se společností CRATE, na jejímž základě získala právo call opce na pořízení listinných veřejně neobchodovatelných akcií na majitele společnosti HADES. Tato smlouva byla datována 13. 9. 2012, tj. pouhých 18 dnů před zahájením insolvenčního řízení TINOS.

Opce jsou odvozené cenné papíry, které jsou určeny pro uplatnění přednostního práva. Představují smlouvu upravující práva na nákup nebo prodej určitého aktiva za předem stanovenou cenu, tj. umožňují sjednat zítřejší obchod za dnešní ceny. Držitel call opce (opce na koupi) má právo, ale ne povinnost, ve stanovené době od vystavovatele opce koupit aktivum za předem uvedenou cenu a vystavovatel má povinnost aktivum za danou cenu prodat.

Společnost TINOS tak měla právo koupit ve stanovené době od vystavovatele opce CRATE veřejně neobchodovatelné akcie společnosti HADES, za což měla uhradit společnosti CRATE kupní cenu opcí ve výši 2.000.000 Kč. TINOS tuto cenu 2.000.000 Kč uhradila peněžním převodem na účet CRATE dne 14.9.2012.
O čtyři dny později uzavřela společnost TINOS smlouvu o postoupení práv a povinností se společností SAMIL, datovanou 17. 9. 2012. Na základě této smlouvy TINOS postoupil na SAMIL veškerá práva a povinnosti vyplývající z opční smlouvy uzavřené s CRATE dne 13. 9. 2012.

Cena za postoupení, kterou měla společnost SAMIL uhradit společnosti TINOS, byla stanovena na 100.000 Kč. Příjem této částky do pokladny zaúčtoval TINOS ke dni 27. 9. 2012, tj. 10 dnů po datu uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností. Ve skutečnosti se jednalo pouze o fiktivní účetní transakci a k žádnému vkladu hotovosti nedošlo.

Škoda

Společnost HADES byla prázdná skořápková společnost bez jakýchkoliv podnikatelských aktivit. Jak je popsáno v odstavcích výše, společnosti CRATE i HADES byly spřízněné s poškozenou společností TINOS, a to osobou pana Vladimíra.

Společnost TINOS uzavřením opční smlouvy a získáním práva call opce na pořízení akcií skořápkové společnosti vyvedla 2.000.000 Kč na spřízněnou společnost CRATE, a to pouhých 18 dnů před zahájením insolvenčního řízení.

Prodejem opce o čtyři dny později sice TINOS účetně snížil ztrátu z nákupu a následovného přeprodeje opce na 1.900.000 Kč, ale cenu za postoupení ve výši 100.000 Kč přijal do pokladny pouze fiktivně.

Celková škoda pro společnost TINOS tak dosáhla 2.000.000 Kč.

Zobrazení vztahů a jednotlivých právních úkonů je zobrazeno v následujícím grafu:

opcie-61e1d309405eeb3df7f8ae724b616fbe

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

  • 31.12.2011 Společnost TINOS se ocitla ve stavu faktického úpadku.
  • 13.9.2012 Společnost TINOS uzavřela opční smlouvu se společností CRATE na akcie HADES.
  • 14.9.2012 Společnost TINOS uhradila bankovním převodem 2.000.000 Kč společnosti CRATE.
  • 17.9.2012 Společnost TINOS postoupila opční práva na akcie HADES na společnost SAMIL za 100.000 Kč. Příjem zaúčtovala přes pokladnu (účet 211) 10 dnů po uzavření smlouvy. Jednalo se pouze o fiktivní účetní transakci a k žádné hotovostní transakci nedošlo.
  • 1.10.2012 Se společností TINOS bylo na základě vyhlášky soudu zahájeno insolvenční řízení.
  • 2.10.2012 Na základě usnesení soudu bylo rozhodnuto o úpadku společnosti TINOS.
  • 31.1.2013 Soud povolil reorganizaci společnosti TINOS.
  • 27.5.2013 Soud zamítl ozdravný plán a reorganizaci společnosti TINOS proměnil v konkurz.

Schéma: vyvádění peněžních prostředků spřízněným osobám před zahájení insolvenčního řízení
Maskování: úhrada za call opci na akcie spřízněné společnosti

obr-b29b48092d0d6b745d73d854227dc3b4