Čím sa riadime

Profesionálne konanie

Obchodné meno Surveilligence rozvíjame ako synonymum kvalitných, profesionálnych a vysoko odborných služieb poskytovaných našim klientom. Každý zo špecialistov pracujúcich v našej spoločnosti sa musí správať a konať tak, aby nepoškodil dobré meno Surveilligence. Dodržiavame a rešpektujeme zákony, základné ľudské hodnoty, právne predpisy a etické princípy v podnikaní. Vďaka kvalitne odvedenej práci a z toho vyplývajúcej spokojnosti našich klientov s nimi udržiavame dlhodobé profesionálne vzťahy.

Nezávislosť

Sme nezávislá a transparentná spoločnosť bez ďalších skrytých vlastníckych vzťahov s tretími stranami. Vyhýbame sa obchodným vzťahom a záväzkom, ktoré by mohli ohroziť našu nezávislosť.

Objektivita a nestrannosť

Ku každému klientovi a projektu pristupujeme objektívne a nestranne. Dodržiavaním legislatívy a etických princípov budujeme s obchodnými partnermi vzťahy založené na dôvere, objektivite a nestrannosti.

Odborné schopnosti

Kladieme dôraz na neustále vzdelávanie našich špecialistov a zvyšovanie ich kvalifikácie, či už splnením podmienok prijatia v profesijných združeniach alebo účasťou na špecializovaných vzdelávacích seminároch a štúdiom odbornej literatúry. Sme členmi najrenomovanejšej asociácie vyšetrovateľov podvodov ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), ktorá od svojich členov vyžaduje plniť náročné kritériá a požiadavky v oblasti etiky, profesionality a odbornosti.

Diskrétnosť, mlčanlivosť a zachovávanie dôvernosti informácií

Uvedomujeme si, že naši klienti nám absolútne dôverujú. Ctíme si ich dôveru, preto striktne dbáme na profesionálne spracovanie a zálohovanie získaných údajov a ochranu týchto citlivých informácií pred možným zneužitím. Každý pracovník spoločnosti Surveilligence má povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, či už mu ich zverili priamo naši klienti alebo sa ich dozvedel počas svojej práce.

Vzťahy s tretími stranami

S cieľom vytvárať dlhodobé obchodné vzťahy dbáme na korektné vzťahy nielen s našimi klientmi, ale aj s tretími stranami – našimi pracovníkmi, obchodnými partnermi a spolupracujúcimi organizáciami. Sme si vedomí svojich záväzkov voči našim pracovníkom, klientom, obchodným partnerom a tretím stranám. Uvedomujeme si, že čestný a spravodlivý prístup pri rozvíjaní našich obchodných aktivít je hlavným predpokladom dlhodobej udržateľnosti nášho podnikania.

Konflikt záujmov a korupčné praktiky

Vždy sa snažíme zamedziť konfliktu záujmov, ktorý by mohol vzniknúť medzi našimi pracovníkmi a klientmi, obchodnými partnermi a tretími stranami. Korupčné správanie považujeme za neprípustné a máme na pamäti, že našou úlohou je prispievať práve k jeho eliminácii.

Etický kódex

Dôvera, profesionalita, spoľahlivosť a etické konanie tvoria základ našej činnosti. Riadime sa profesijným etickým kódexom vyšetrovateľov podvodov asociácie ACFE, ktorý okrem iného obsahuje tieto kľúčové body:

  • profesionalita pri výkone povinností,
  • nepodieľať sa na nezákonných a neetických aktivitách,
  • nepodieľať sa na zákazkách pri existencii konfliktu záujmov,
  • prijímať iba také zákazky, ktoré sú v súlade s naším profesijným etickým kódexom,
  • konať vždy v súlade s legislatívou,
  • nevyjadrovať sa o vine či nevine zúčastnených osôb a tretích strán,
  • nezverejňovať informácie a neposkytovať ich tretím stranám,
  • neustále zvyšovať kompetentnosť a zefektívňovať služby.