Referencie

V uplynulých rokoch sme pracovali napríklad na nasledujúcich typoch projektov:

Due diligence, investigácie obchodných partnerov, preverovanie stretov záujmov

Desiatky previerok ročne, spočívajúcich v investigácii pozadia vybraných fyzických a právnických osôb a v identifikácii, zhromaždení a overení verejne dostupných obchodných informácií o týchto osobách. Dohľadávanie neohlásených vzťahov a prepojení. Cieľom šetrení bolo odhaliť nepravdivé údaje, získať dôkazy o nekalom konaní osôb v minulosti a o ich zapojení v podozrivých, nezákonných alebo neetických obchodných transakciách.

Vyšetrovanie tunelovania a konkurzných podvodov

Podpora konkurzného správcu pri identifikácii a dohľadaní majetku spoločnosti, identifikácia a preverovanie neštandardných transakcií. Preverenie podozrení z vyvádzania majetku zo spoločnosti v úpadku a ďalších neštandardných aktivít vlastníka spoločnosti. Dátová analýza účtovných transakcií, detailné preverenie operácií s majetkom a zmluvnej dokumentácie. Zmapovanie peňažných tokov, identifikácia a preverenie obchodných partnerov spoločnosti a preverenie vybraných obchodných transakcií. Popis a kvantifikácia identifikovaných rizikových prípadov a transakcií. Vypracovanie záverečnej správy.

Vyšetrovanie tunelovania a vyvádzania majetku

Preverenie podozrení z dlhoročného tunelovanie strojárskych spoločností. Zmapovanie vývoja v spoločnosti z hľadiska rozhodovania manažmentu, finančného stavu, realizovaných obchodov, pohybov majetku a ďalších udalostí. Preverenie jednotlivých prípadov a získanie dôkazov o neštandardných transakciách schválených štatutármi. Úzka spolupráca s právnou kanceláriou zastupujúcou zadávateľa auditu a predloženie záverečnej správy na účely súdneho konania.

Dohľadávanie majetku spoločnosti v úpadku

Forenzný audit a ďalšia podpora konkurzného správcu pri identifikácii a dohľadaní majetku spoločnosti. Preverenie podozrení z vyvádzania majetku zo spoločnosti a ďalších neštandardných aktivít vlastníka spoločnosti. Dátová analýza účtovných transakcií a detailné preverenie operácií s majetkom a zmluvnej dokumentácie. Zmapovanie peňažných tokov, identifikácia a preverenie obchodných partnerov spoločnosti a preverenie vybraných obchodných transakcií. Popísanie a kvantifikácia identifikovaných rizikových prípadov a transakcií a vypracovanie záverečnej správy. Úzka spolupráca s konkurzným správcom a právnou kanceláriou zastupujúcou zadávateľa auditu.

Podpora v súdnom konaní

Podpora nového vlastníka spoločnosti v súdnom konaní s bývalým majiteľom. Forenzný audit vybraných oblastí v spoločnosti zameraný na zmapovanie histórie obchodných operácií, analýzu účtovných transakcií a peňažných tokov a preskúmanie aktivít zodpovedných osôb vo vzťahu k preverovaným transakciám.

Vyšetrovanie tunelovania a falšovania účtovníctva

Preverenie podozrenia z tunelovania spoločnosti a manipulácie účtovných záznamov jedným z vlastníkov. Dátová analýza účtovných transakcií, detailné preverenie operácií s majetkom, zmluvnej dokumentácie a uskutočnenie pohovorov s podozrivými osobami. Previerka na mieste a zber operatívnych informácií. Zmapovanie peňažných tokov, identifikácia a preverenie obchodných partnerov spoločnosti, dohľadanie skrytých aktív a odčerpaných peňažných zdrojov z firmy. Dohľadanie informácií o pozadí vybraných kľúčových osôb a subjektov blízkych spoločnosti.

Vyšetrovanie tunelovania a korupcie

Preverenie podozrenia z tunelovania dcérskej spoločnosti a korupčného správania majiteľa. Zber informácií a preverenie pozadia jednej z dcérskych spoločností a jej vedenia. Zmapovanie peňažných tokov, identifikácia a preverenie obchodných partnerov spoločnosti, dohľadanie skrytých aktív a odčerpaných peňažných zdrojov zo spoločnosti. Preverenie majetkových pomerov a dohľadanie vybraných informácií o kľúčových osobách spoločnosti.

Vyšetrovanie manažérskych podvodov

Preverenie podozrenia z nezákonných činností a korupčných aktivít štatutárnych orgánov. Zber informácií a preverenie pozadia vedenia spoločností, zmapovanie peňažných tokov, identifikácia a preverenie obchodných partnerov spoločnosti, preverenie vybraných obchodných transakcií. Odhalenie a vyšetrenie štruktúry komplexných obchodných operácií, ktorými vedenie vyvádzalo prostriedky zo spoločnosti.

Vyšetrovanie tunelovania a úverových podvodov

Vyšetrovanie tunelovania a úverových podvodov u významného poskytovateľa mikropôžičiek. Vedenie tímu medzinárodných vyšetrovateľov. Získanie dôkazov a potvrdenie podozrení na základe intenzívnych pohovorov a dátových analýz.

Vyšetrovanie korupcie

Preverenie podozrenia z korupcie vedúceho nákupu. Zber informácií o subjekte, identifikácia prepojení s tretími stranami, odhalenie neohlásených vzťahov a preverenie obchodných aktivít subjektu. Identifikácia majetkových pomerov a skrytých aktív subjektu. Preverenie na existenciu korupčného správania.

Forenzný audit investícií

Forenzný audit vybraných investícií spoločnosti. Kontrola zmlúv uzatvorených so žiadateľom o investíciu v kontexte ekonomického posúdenia ich súladu s právnym poriadkom a internými predpismi, preverenie dodržiavania vybraných zmluvných povinností vo vzťahu k posudzovaným investíciám a posúdenie procesu schvaľovania a realizácie investícií z hľadiska požiadaviek právneho poriadku a interných predpisov. Preverenie účtovnej dokumentácie so zameraním najmä na schválenie účtovných operácií investície v súlade s účelom investície, preverenie účtovných transakcií vo vzťahu k investíciám a kontrola súladu použitia finančných prostriedkov so schváleným investičným zámerom. Posúdenie procesu schvaľovania investície z hľadiska splnenia požiadaviek definovaných v riadiacej dokumentácii a vypracovanie vzťahovej analýzy s cieľom identifikovať možný konflikt záujmov.

Pre našich klientov sme realizovali projekty v týchto krajinách:

 • Česká republika
 • Slovenská republika
 • Nemecko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Bulharsko
 • Holandsko
 • Čierna Hora
 • Rumunsko
 • Ukrajina
 • Ruská federácia
 • Pobaltie

Našimi klientmi sú organizácie podnikajúce napríklad v segmentoch:

 • služby
 • bankovníctvo a financie
 • investičné bankovníctvo a venture capital
 • strojárstvo
 • reality, stavebníctvo a development
 • drevospracujúci priemysel
 • nakladanie s odpadmi
 • liehovarníctvo
 • elektrotechnický priemysel
 • farmaceutickom priemysel
 • médiá a reklama