Kto sme

Kľúčovými členmi tímu Surveilligence sú Ján Lalka, Filip Volavka a David Havlík, skúsení experti v oblasti vyšetrovania a analýzy informácií.

Ing. Ján Lalka, CFE

jal

Ján Lalka, Managing Director a zakladateľ Surveilligence, má 19 rokov skúseností s riadením finančných rizík, podnikovými financiami, z toho 13 rokov s vyšetrovaním závažnej hospodárskej kriminality. Pracoval pre medzinárodnú banku na riadení trhových rizík, v privátnej skupine rizikového kapitálu, podieľal sa na reštrukturalizácii strojárskej spoločnosti a bol jedným zo zakladateľov faktoringovej spoločnosti. Pred založením Surveilligence pôsobil takmer štyri roky na forenznom oddelení v Deloitte.
Ján vyštudoval Žilinskú univerzitu a získal diplom z dvojročného postgraduálneho štúdia na Academia Istropolitana Nova v Bratislave. Je členom Českého institutu interních auditorů a Asociácie certifikovaných vyšetrovateľov podvodov (Association of Certified Fraud Examiners). Ako jeden z mála špecialistov v Čechách a na Slovensku je certifikovaným vyšetrovateľom podvodov s titulom CFE (Certified Fraud Examiner). Jeho profesijné skúsenosti zahŕňajú napríklad:

  • Participácia na mnohých forenzných projektoch, na vyšetrovaní hospodárskej kriminality v globálnych a lokálnych spoločnostiach a významných organizáciách štátnej správy ako forenzný vyšetrovateľ a zodpovedný partner, a to v Českej republike a na Slovensku, v Nemecku, Holandsku, Rakúsku, Bulharsku, Kosove, Čiernej Hore, Ruskej federácii, Poľsku a na Ukrajine.
  • Projekty zahŕňali napríklad vyšetrovanie sofistikovaných prípadov finančnej kriminality, podvodov a tunelovania, vyhľadávanie skrytých aktív, vyšetrovanie zmanipulovaného účtovníctva, previerky systému proti podvodom, skúmania korupcie zamestnancov, dátové analýzy, zber a vyhodnocovanie informácií o subjektoch a preverovanie konfliktu záujmov.
  • Prednášanie v rešpektovaných inštitúciách (napr. London School of Economics, Vysoké škole ekonomické v Prahe, V Inštitúte bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska, v Českom inštitúte interných audítorov alebo na Ekonomickej univerzite Bratislava) a na mnohých seminároch a konferenciách na témy týkajúce sa odhaľovania, vyšetrovania a prevencie podvodov.

Ing. Filip Volavka, CISA, EnCE

fiv

Filip Volavka je konzultant so zameraním na forenzné technológie a dátové analýzy v oblasti interných podvodov, únikov informácií a riadenia rizík. Filip je súdny znalec v oblasti IT. Špecializuje sa na zabezpečenie a následnú analýzu štruktúrovaných aj neštruktúrovaných elektronických dát.
Pracoval tri roky v spoločnosti Ernst & Young ako audítor informačných systémov. Potom pracoval 10 rokov v spoločnosti PwC, kde pôsobil ako expert v oblasti digitálnych dát s dôrazom na kriminalistickú počítačovú expertízu, vyšetrovanie zločinov v oblasti kybernetiky a na dátové analýzy. Dva roky strávil v kanadskej kancelárii PwC v Toronte.
Filip vyštudoval odbor informačného a znalostného inžinierstva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Od roku 2007 je certifikovaný audítor informačných systémov (CISA) v rámci medzinárodnej asociácie ISACA. Od roku 2008 je certifikovaný vyšetrovateľ EnCase (EnCE).
Medzi úspešné projekty patria nasledujúce:

  • Pre nadnárodnú spoločnosť viedol tím, ktorý pomocou dátovej analýzy riešil súlad s protikorupčnou legislatívou v 30 spoločnostiach na celom svete
  • Viedol vyšetrovanie úniku dát vo veľkej banke v strednej Európe
  • Podieľal sa na správe jednej z najväčších insolvencií finančnej inštitúcie na svete, kde mal na starosti zabezpečenie dát z interných informačných systémov a zostavenie modelu výpočtu zostatkov na klientskych účtoch
  • Vyšetroval zneužitie IT prostriedkov zamestnancami vodárenskej spoločnosti
  • Viedol a podieľal sa na rade veľkých projektov v oblasti eDiscovery / eDisclosure

David Havlík

dh

David Havlík, Head of Investigations v Surveilligence, sa zameriava na preverovanie jednotlivcov a firiem, odhaľovanie väzieb a konfliktov záujmov, šetrenie firiem v insolvenčných konaniach a forenznú due diligence. David sa špecializuje na prácu s verejnými zdrojmi a OSINT technológiami a na hĺbkové preverovanie integrity osôb.
David má 22 rokov skúseností v českých médiách, a to najmä vo verejnoprávnej Českej televízii. V ČT pôsobil takmer pätnásť rokov ako investigatívny novinár v Reportéroch ČT, najdlhšie kontinuálne bežiacej investigatívnej relácii na česko-slovenských celoplošných televíznych staniciach.
David sa svojou analytickou prácou a operatívnym pôsobením v „teréne“ podieľal na odhaľovaní tých najzložitejších a najvýznamnejších káuz v Českej republike. Má skúsenosti s rozkrývaním a investigáciou praktík konkurzných mafií, korupcie, konfliktov záujmov, solárnych podvodov, sofistikovaných finančných podvodov a zneužívaní právomocí verejných činiteľov. David mapoval prelínanie biznisu, politiky a organizovaného zločinu a odhaľoval klientelistické väzby v Českej republike.
Medzi významné prípady, na ktorých David pracoval, patrili napríklad kauzy Diag Human, Liglass, konkurzných mafií, alebo solárnych podvodov. David bol členom špeciálneho tímu českých investigatívnych novinárov, ktorí rozpracúvali medzinárodnú kauzu Panama Papers, najväčší odhalený prípad prania špinavých peňazí v histórii.
David prednášal na Vyššej odbornej škole publicistiky v Prahe.
Je držiteľom Česko-slovenskej novinárskej ceny za výnimočnú investigatívnu prácu.

Spolupracujúci špecialisti

Vzhľadom na komplexný charakter realizovaných projektov spolupracujeme a využívame skúsenosti expertov našich partnerských spoločností. Medzi spolupracujúcich expertov patria právnici, interní a finanční audítori, bezpečnostní konzultanti, konkurzní správcovi, alebo špecialisti na oceňovanie a podnikové financie. Na špecifické požiadavky našich klientov využívame služby overených a spoľahlivých detektívov, ktorí pracovali v polícii a teraz pracujú pre niektorú zo spolupracujúcich detektívnych kancelárií.